Medezeggenschapsraad

​​​


 

- Taak MR

- Werkwijze MR

- Contact met MR

- Samenstelling MR

- Veslagen en documenten

- Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 
De medezeggenschapsraad

Taak MR
Sinds 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen [WMS] voor alle scholen in het primair onderwijs. De MR praat, samen met de directie, over belangrijke schoolzaken. (formatie, begroting, inhoud van ons onderwijs, visie). De MR heeft recht op overleg met de directie en zij kan zelf onderwerpen aandragen, die zij wil bespreken. Waar nodig worden er andere teamleden uitgenodigd, om plannen die gemaakt zijn, toe te lichten, zoals het TPO-onderwijs (Engelse onderwijs), het ICT-plan of Passend Onderwijs.
Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren, bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht (artikelen 10 t/m 14 WMS) De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn hier te lezen:

http://www.infowms.nl/wettekst-wms

Werkwijze MR
De MR komt tenminste zes keer per jaar bijeen. Onderwerpen worden door zowel directie als MR ingebracht. De directie geeft tijdens de vergadering een toelichting. Op basis van deze informatie geeft de MR advies of instemming. De MR vindt het belangrijk om zich zoveel mogelijk proactief op te stellen. De vergaderingen van onze MR hebben een open karakter. In open gesprekken, met gelijkwaardige inbreng van iedereen, in een uitstekende sfeer, zoeken we de dialoog met elkaar.

Contact met MR
Heeft u vragen aan of over de MR, neem dan contact op via: mr@dewilge.nl

Samenstelling MR
De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door 4 ouders en 4 teamleden. Voorzitter van de MR is Miranda Mulder en de vice-voorzitter is Jasper de Bock.
De teamgeleding bestaat uit: Lotte van Deursen, Willy van der Lubbe, Miranda Mulder, Laura Versteeg. De oudergeleding bestaat uit: Jasper de Bock, René Glas, Bas de Groot, en Diederik Miedema.

Verslagen en documenten van de MR

Notulen MR 13 maart ​2018.pdf

Notulen MR 15 janu​ari 2018.pdf

Notulen MR 19​-9-2017.pdf

MR notulen 12-6-​2017.pdf

Notulen MR 1​5-3-2017.pdf

Notu​len MR 16-01-2017.pdf

Notulen MR ve​rgadering 16-11-2016.pdf

Notulen MR 13-9-2016.pdf

Notulen MR 6-6-2016.pdf


 

Reglement Medezeggenschapsraad:​

Regle​ment MR.pdf


 

Huishoudelijk reglement - wordt nog toegevoegd

Jaarverslag MR 2015 - wordt nog toegevoegd

Jaarverslag MR 2016- wordt nog toegevoegd

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Met ingang van 1 augustus 2009 valt onze school onder het bestuur van de "Stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Primair Onderwijs". Dit bestuur, vertegenwoordigd door twee bestuursmanagers, overlegt geregeld met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van de stichting. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De MR van "de Wilge" wordt in de GMR vertegenwoordigd door Bas de Groot namens de oudergeleding en Miranda Mulder namens de teamgeleding. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.