We vinden contact tussen ouders en school belangrijk. Een goed contact heeft een positieve invloed op de schoolloopbaan van uw kind.

Ontmoeten

We hebben een aantal geplande contactmomenten:

- Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waar u de leerkracht van uw kind kan ontmoeten en het klaslokaal kan zien.
- Er is in ieder geval twee keer per jaar een oudergesprek van 10 minuten waarin het rapport besproken wordt. In groep 1/2 hangt het van het instroommoment af of dit gesprek al over een rapport gaat.
- Een aantal keer per jaar nodigen we ouders uit om onder schooltijd te komen kijken naar het schoolwerk. Denk hierbij aan een inloop waarbij u de schriften van uw kind kan bekijken of een moment waarop de kinderen hun IPC-thema aan u presenteren;
- U kunt de begin-, kerst-, paas- en/of eindviering in de kerk bijwonen.

Naast deze vaste momenten kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind om een individuele afspraak te maken. 

Informeren

Naast de verschillende momenten waarop we elkaar ontmoeten, proberen we u via diverse informatiekanalen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de klas waar uw kind in zit en de school in het algemeen. 

Via de Parro-app krijgt u regelmatig een bericht van de leerkracht over de gang van zaken in de klas. U krijgt de inlogcode via de mail bij de start van uw kind op de Wilge. 

De directie stuur ongeveer één keer in de maand per mail een nieuwsbrief waarin de diverse geledingen van de school (team, ouderraad, medezeggenschapsraad, bestuur) relevante informatie met u delen. Deze nieuwsbrief is ook op deze website te downloaden.

We gebruiken Facebook en Instagram om algemene, leuke berichten over de gang van zaken te delen. Deze pagina's worden gevolgd door een groep van oud-leerlingen, leerkrachten, ouders van de school en geïnteresseerde ouders. We gaan op deze pagina's bewust om met de privacy van leerlingen.