1. De school

Algemeen 

De Wilge is een basisschool op katholieke grondslag, gelegen dichtbij het Mediapark in Hilversum. Een school met ruim 550 leerlingen en 25 groepen en twee locaties, waar we zo goed mogelijk rekening houden met verschillen tussen leerlingen. In alle groepen is ruim aandacht voor meertaligheid, gebaseerd op de aanpak zoals we dat de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Twee locaties 

Op onze hoofdlocatie hebben in schooljaar 2023-2024 de groepen 1 t/m 6 en één groep 7 hun plek. De Wilge is gevestigd aan de Cornelis Drebbelstraat 64. Dit gemeentelijke monument is oorspronkelijk gebouwd in 1929 en ontworpen door architect N. Andriessen. We beschikken hier over 20 groepsruimtes, werkplekken, een speelzaal, centrale hal en een inpandige gymzaal. 
De Wilgetak is gevestigd aan de Jan Blankenlaan 8. Op deze locatie zijn 5 groepsruimtes en verblijven de groepen 7 en 8. 

Missie en visie 

De Wilge: waar je jezelf en de wereld leert kennen. 

Op de Wilge helpen we de kinderen hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Dit doen we door onderwijs te geven dat aansluit op de wereld om ons heen. Ook door de Engelse taal op een natuurlijke manier in ons lesprogramma te verweven, leren we kinderen internationaal bewust te zijn. 
We vormen met elkaar een zorgzame leer- en leefgemeenschap, waar we uitgaan van het goede van de mens op basis van onze katholieke grondslag. Deze visie valt samen te vatten in de thema’s: eigen mogelijkheden ontdekken, onderwijs dat aansluit op de wereld, en een leer- en leefgemeenschap vormen. 

 • Eigen mogelijkheden ontdekken: zelf keuzes maken en ergens verantwoordelijk voor zijn
 • Onderwijs dat aansluit op de wereld: Engels onderwijs en een internationaal georiënteerd programma
 • Een leer- en leefgemeenschap vormen: de wens dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich geaccepteerd, welkom en veilig voelen 

Directie 

Directeur: Mayke Hemmelder 

Adjunct-directeur: Janneke Winters 

Twee opeenvolgende leerjaren worden vertegenwoordigd door een leerjaarcoördinator. De leerjaarcoördinatoren vormen samen met de directie het managementteam (MT). Het MT heeft regelmatig overleg over beleidsmatige en organisatorische zaken. De drie intern begeleiders (IB) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg en ondersteuning in de groepen 1 t/m 8 zoals bespreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP, zie website). 

 

2. Onderwijs

Algemeen 

Bij de indeling van groep 3 t/m 8 zijn jaargroepen ons uitgangspunt: leerlingen met ongeveer dezelfde leeftijd vormen een groep. In deze groep wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerling bij het aanbieden van de leerstof. Dat doen we door leerlingen met verschillende ontwikkelingen groepsgewijs gedifferentieerd onderwijs te geven. In de groepen 1 en 2 vormen vier, vijf en zesjarigen samen een groep en ligt de nadruk op leren vanuit thematisch aanbod. Het leerlingenaantal ligt gemiddeld tussen 25-28 leerlingen. Alleen bij uitzonderingen kan de directie afwijken van deze groepsaantallen en kunnen groepsaantallen groter zijn.

Leergebieden en Methodieken 

Na het doorlopen van onze basisschool heeft een leerling zich de kerndoelen van het basisonderwijs eigen gemaakt en vindt de leerling aansluiting bij het Voortgezet Onderwijs. Hieronder treft u een overzicht dat globaal aangeeft op welke wijze er gewerkt wordt aan de diverse leergebieden. Elke leeftijdsgroep heeft daarbij zijn specifieke aanpak. 

LEERGEBIEDGROEPMETHODE OF ACTIVITEIT
NEDERLANDS  
Mondeling taalonderwijs 1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, inzet methode CPS 'beginnende geletterdheid', voorlezen, hoeken, vertelkring, auditieve taaloefeningen, ipad, liedjes, versjes
  3 Veilig leren lezen, ankers, vertelkring 
  4 t/m 8 Taal actief, spreekbeurt, boekbespreking, (nieuws) kring, voorlezen
Schriftelijk taalonderwijs 1/2 Doelgerichte activiteiten gericht op taal/motoriek, inzet methode CPS 'beginnende geletterdheid', (zelfstandig) werkbladen, letterboekjes, stempelen, ipad. 
  3 Veilig leren lezen, werkboek, schrijfmethode (Pennenstreken), spelling/dictees 
  4 t/m 8 Taal actief lessen, schrijfmethode (Pennenstreken), Spelling/taal/ontleden, gedichtjes/verhalen schrijven 
Taalbeschouwing,
waaronder strategieën
1/2 Doelgerichte activiteiten gericht op het fonemisch bewustzijn, inzet methode CPS 'beginnende geletterdheid', kringspelletjes, voorlezen, ipad
  3 Veilig leren lezen, dictees 
  4 Taal actief toepassingslessen
  5 t/m 8 Technisch lezen en begrijpend lezen
ENGELS  

1 t/m 8 Liedjes, spelletjes, versjes, werkbladen, prentenboeken, thema's, rollenspellen, ander vak aanbieden in het Engels (bv IPC-les), in het dagelijks gebruik tijdens lessen in de klas en op Wacky Wednesday in de school
  4 t/m 8  tevens wordt de methode Big English ingezet
REKENEN EN WISKUNDE  
Wiskundig inzicht en handelen  1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, kringspelletjes, werkbladen, hoeken, ontwikkelingsmateriaal 
  3 t/m 8 WIG5 instructie, spelletjes, sommendictees, Met sprongen vooruit, redactiesommen, chromebook 
Getal en bewerking  1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, inzet van de methode 'CPS gecijferd bewustzijn',  ontwikkelingsmateriaal, bouwhoek, constructiemateriaal, reeksen plakken
  3 t/m 8 WIG5 toepassing in werkboek, en schrift of digitaal m.b.v. ondersteunende software, sommendictees/redactiesommen (huiswerk), Pennenstreken voor cijfers schrijven, oefeningen cruciale doelen groepsplan
Meten en meetkunde 1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, kringspelletjes, werkbladen, hoeken, ontwikkelingsmateriaal, inzet van de methode 'CPS gecijferd bewustzijn'.
  3 t/m 8 WIG5 projecttaken, oefeningen cruciale doelen groepsplan, redactiesommen
ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD  
Mens en samenleving 1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, International Early Years Curriculum, kringspelletjes, voorlezen, Personal Goals, Week van de Lentekriebels.
  3 t/m 8 Verkeer, Schooltv, Week v/d Lentekriebels, leerlingenraad, Personal Goals
 Natuur en techniek 1/2 International Early Years Curriculum, Werkbladen, uitjes naar boerderij, bos en hei, bezoek aan het Buitenhuis, thema's door het jaar heen, ontwikkelingsmateriaal
  3 t/m 8 International Primary Curriculum (IPC)
 Ruimte  1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, ontwikkelingsmateriaal
  3 t/m 8 International Primary Curriculum (IPC)
Tijd 1/2 International Early Years Curriculum, doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, dagen van de week
  3 t/m 8 International Primary Curriculum (IPC)
KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE
  1/2 Projecten (zoals Picasso), werkjes met diverse materialen (klei, papier etc.), 'Moet je doen', muziek, dramaspelletjes, tekenen, excursies (o.a. Globe, bibliotheek)
  3 t/m 8 'Moet je doen', drama en muziek, handvaardigheid en tekenen (op thema), knutselcircuit, excursies (o.a. Globe)
BEWEGINGSONDERWIJS   
  1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, spelletjes, toestellen, dans, leerlijn, vakleerkracht gym, buitenspelen
  3 t/m 8 Vakleerkracht gym voor toestelles, Spelles (volgens boek Spel en bewegen), buitenspelen, Energizers, sportdag, deelname buitenschoolse activiteiten (Avondvierdaagse, schoolvoetbal, City run etc.) Basisdocument Bewegingsonderwijs deel 1 (voor buitenlessen)/deel 2 (spel) - H. Stroes/W. van Gelder
     

IPC en IEYC

We werken met International Primary Curriculum. Dit is een kerndoeldekkend programma waarbij alle wereldoriëntatievakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) in de groepen 3 t/m 8 geïntegreerd worden aangeboden. We bieden een opbouw in lessen en lesduur aan vanaf groep 3 t/m groep 8. De aanbieding van de thema’s verloopt langs een vaste structuur. Na een enthousiasmerende start van een thema wordt nagegaan wat de kinderen al weten (de kennisoogst), vervolgens wordt vastgesteld wat ze nog meer over het onderwerp zouden willen leren. Het is een methode waarbij het accent ligt op het leren van vaardigheden en opdoen van kennis (onderzoek en verwerking). Het thema wordt afgesloten met een presentatie. Meer informatie kunt u lezen op www.ipc-nederland.nl 

Voor jonge leerlingen is het International Early Years Curriculum ontwikkeld. Het IEYC helpt het kind spelenderwijs leren. Op die manier worden de persoonlijke, emotionele, en sociale ontwikkeling van het kind optimaal gestimuleerd. Ook raken de leerlingen vertrouwd met de IPC-werkwijze voordat ze naar groep 3 gaan. De groepen 1/2 bieden jaarlijks enkele IEYC thema’s aan. 

Internationalisering & meertaligheid 

Onderwijs in het Engels

We zien meertaligheid als een belangrijke onderwijskundige ontwikkeling, die bijdraagt aan het uitvoeren van onze missie. Wij bieden onze leerlingen extra onderwijs in het Engels aan vanaf groep 1. Leerlingen die meer dan één taal spreken, hebben een voordeel in de maatschappij van nu en die van de toekomst. Een wereldtaal als Engels biedt onze leerlingen een venster naar andere landen en culturen en zorgt voor verbinding. 

Daarnaast draagt meer aandacht voor taal bij aan de algemene taalontwikkeling van het kind, dus ook aan de moedertaal. Vanuit die gedachte zetten wij ons in om tweetalig primair onderwijs op de Wilge te realiseren, met als doel onderwijs te bieden dat van onze leerlingen ‘confident communicators’ in een tweede taal maakt; dat wil zeggen dat zij vertrouwd raken met de Engelse taal en dat zij deze vrijuit durven te spreken. 

Door het Engels bieden we kansen aan onze leerlingen die opgroeien in de omgeving van onze school: tweetalig aanbod om de hoek, zonder extra kosten, voor iedereen, ongeacht achtergrond of cognitieve vaardigheden. 

Na deelgenomen te hebben aan de TPO-pilot biedt de Wilge gemiddeld 15% van het reguliere onderwijs in het Engels aan in de groepen 1 t/m 8. We zien dit als een realistisch streven, waarbinnen de gehele school eenduidig aanbod op het Engels geeft.  

In onze visie gaan we ervan uit, dat tweetalige taalverwerving een natuurlijk proces is en dat tweede taalverwerving door middel van immersie (onderdompeling) optimaal tot stand komt. Bij immersie gaat het erom leerlingen in situaties te brengen, waarin zij ondergedompeld worden in een andere taal. Wij houden op woensdag bijvoorbeeld de 'Wacky Wednesday'; op deze dag spreken we in de school Engels. 

Internationalisering

 Wij besteden elke maand aandacht aan een internationaal feest: 

 September Europese dag van de talen
 Oktober  Diwali/ Divali - India 
 November Thanksgiving- Amerika, Canada 
December 

Sinterklaas - Nederland 

Paarse vrijdag- LHBTQ+

Kerst - Christendom, Wereld 

 Januari Chinees Nieuwjaar - China 
 Februari Carnaval - Christendom, Wereld
 Maart

Holifestival- India 

Ramadan (maand wisselt) - Islamitisch

April  Pasen- Christendom, wereld 
Mei Reconciliatie - Australië 
Juli Kettingtas- Suriname, Nederland

Door aandacht te geven aan culturele feesten in de school zien we:

- ouders/kinderen materiaal meebrengen om te laten zien en ons te vertellen over hun vieringen en cultuur
- ouders die ons bedanken voor het aandacht geven aan deze vieringen
- kinderen die meer kennis krijgen over de hele wereld
- trotse kinderen die ons graag vertellen over hun eigen cultuur en land
- meer bewustzijn bij de leerkrachten en meer openheid voor de verschillende nationaliteiten binnen onze school
- leerkrachten en ouders die voorstellen doen voor nieuwe vieringen om deel uit te laten maken van ons onderwijs.

Kenmerkend voor ons onderwijs is: 

 • de plek die het Engels heeft in het onderwijsprogramma: niet alleen als taal om te leren, maar juist als taal om mee te leren tijdens alle andere momenten in het onderwijs,
 • een schoolklimaat waarin het gebruik van meertaligheid een vanzelfsprekendheid is,
 • het streven om leerlingen een hoger taalvaardigheidsniveau in de doeltaal te laten bereiken (met de nadruk op spreken en begrijpen), zonder dat dit ten koste gaat van de vakinhoud of van het Nederlands,
 • onderwijs met een internationale en interculturele dimensie, waarin meertaligheid als een meerwaarde wordt gezien.

Zelfstandigheid 

Zelfstandig werken 

Naast instructie is zelfstandig werken een belangrijk onderdeel in ons lesprogramma. Daarmee ontwikkelen de leerlingen de volgende vaardigheden: 

 • Omgaan met uitgestelde aandacht
 • Zelf oplossingen vinden
 • Zorgdragen voor materialen
 • Werken op eigen niveau
 • Werk plannen
 • Samenwerken en elkaar helpen 

Leerkrachten benutten de zelfstandige werktijd van de leerlingen om onderwijs op maat te bieden aan individuele – of groepjes leerlingen. 

Taakspel 

In de groepen 4 t/m 8 wordt Taakspel ingezet. Taakspel is een groepsgerichte werkwijze om leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Het beïnvloedt het taakgerichte gedrag van leerlingen. Als er minder verstoringen zijn tijdens een les, kan er beter gewerkt worden. Bovendien leidt het op een prettige manier met elkaar omgaan tot een beter klimaat in de klas 

ICT 

De Wilge is ruim voorzien van computers, digiborden, goede netwerkverbindingen en draadloze internetverbinding. Alle computers zijn verbonden met het netwerk van de school. Vanaf groep 5 beschikken alle leerlingen over een chromebook. In de groepen 3 en 4 hebben twee leerlingen samen een chromebook. In de groepen 1/2 worden regelmatig tablets ingezet. De maximale schermtijd is aangepast aan het leerjaar (groepen 1/2 max 5% en bovenbouwgroepen max 20% ). We werken met alle vakken nog in boeken en schriften, omdat het belangrijk is voor het goed opnemen en eigen maken van nieuwe leerstof.

De computer in de klas wordt voor verschillende onderdelen in het onderwijs gebruikt: 

 • oefening en verwerking van leerstof bij rekenen, taal en spelling
 • opzoeken van informatie en het maken van opdrachten
 • bedenken, ontwerpen, presenteren (creatieve technologie) 

In alle groepen is structureel aandacht voor mediawijsheid. Daarbij gaat het om bewust, kritisch en actief inzetten van digitale vaardigheden en alle beschikbare media, om ervoor te zorgen dat leerlingen actief kunnen deelnemen aan de wereld om hen heen. 

Leren programmeren 

Leerlingen van alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen kunnen deelnemen aan de lessenserie Leren Programmeren. Dit is een lessenserie bedoeld voor leerlingen met belangstelling voor techniek en die voorop lopen met de stof op school. Elke school mag een paar leerlingen voordragen, de lessenserie wordt afgesloten met een zelfgemaakt besturingsprogramma, website of game. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de leerkracht geïnformeerd. 

Atelier de Wilge 

Om de leerlingen van de bovenbouw de mogelijkheid te geven om interesses te verdiepen, talenten te ontdekken en zich breed te ontwikkelen, bieden we hen enkele keren per jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan Atelier de Wilge. De leerlingen kunnen kiezen uit een breed en gevarieerd aanbod van activiteiten die niet vanzelfsprekend tot het gewone lesprogramma horen, zoals debatteren, duurzame school, meubels opknappen, yoga, handlettering, programmeren of zwemmen. Het Atelier is klas- en leerjaar doorbrekend opgezet om de onderlinge verbondenheid te stimuleren. Tijdens deze workshop ontmoeten de kinderen leerlingen uit andere groepen en leerjaren en werken ze samen. 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Burgerschapsvorming 

In onze missie is burgerschap op meerdere manieren zichtbaar. We noemen vanuit deze missie drie onderdelen die zichtbaar zouden moeten zijn in ons burgerschapsonderwijs:

- Weten wie je bent in relatie tot de ander: We willen dat leerlingen op onze school de mogelijkheid krijgen om te ontdekken wie ze zelf zijn en welke mogelijkheden ze hebben. Daar hoort bij dat andere leerlingen dat ook doen en dat iedereen elkaar daar op een positieve manier bij helpt.

- Wereldburgerschap: We zijn een internationale school en willen de leerlingen leren dat ze in een wereld leven die wereldwijd met elkaar verbonden is. Het is daarom onder andere heel belangrijk om respect te hebben voor verschillende culturen.

- De school als oefenplaats: We willen dat onze school een leer- en leefgemeenschap is waarin leerlingen kunnen oefenen met maatschappelijke competenties.

Om deze doelen te realiseren maken we gebruik van verschillende manieren van werken. Voor het realiseren van sommige onderdelen hebben we gekozen voor een methode of gevalideerde aanpak, voor sommige onderdelen hebben we eigen activiteiten ontwikkeld. Dit doen we door bijvoorbeeld het IPC-aanbod, via de lessen vanuit de personal goals, school- of groepsprojecten, de leerlingenraad, nieuwskringen, culturele feesten.  

Gedurende de schoolloopbaan stimuleren we daarnaast dat leerlingen zelfstandig verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap binnen of buiten de school. Deze activiteiten zijn divers en passend bij de leeftijdsfase van het kind. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: 

 • Leerlingen leiden bezoekers rond
 • Leerlingen begeleiden kleuters bij/naar een activiteit
 • Leerlingen van de bovenbouw worden vertegenwoordigd in de leerlingenraad en e.v. kindergemeenteraad
 • Leerlingen nemen deel aan goede doelen acties
 • Oudere leerlingen zijn tutoren voor jongere leerlingen 

Personal Goals 

Personal Goals zijn eigenschappen die we leerlingen willen meegeven voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. De 8 verschillende personal goals die we onderscheiden zijn: samenwerking, doorzettingsvermogen, communicatie, moreel besef, onderzoeken, bedachtzaamheid, aanpassingsvermogen en respect.

Leerlingvolgsysteem 

Welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen wordt systematisch gevolgd aan de hand van signaleringslijsten die de leerkracht invult. In de groepen 5 t/m 8 vullen de leerlingen daarnaast zelf deze vragenlijsten in (meting sociale veiligheid).

3. Leerlingbegeleiding

Algemeen 

De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen. Daar waar er sprake is van specifieke onderwijsbehoefte treedt de leerkracht in overleg met de Intern Begeleider (IB’er). De Intern Begeleider (IB) bewaakt de ononderbroken ontwikkelingslijn van iedere leerling gedurende de basisschooltijd. Twee keer per schooljaar nemen we toetsen af (Leerling in Beeld, Cito) op de gebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal, technisch lezen om te zien hoe leerlingen zich ontwikkelen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd (Leerling in Beeld, Cito). 

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) bevat een omschrijving van het aanbod, begeleiding en expertise van de school. In het SOP heeft de school vastgelegd hoe zij tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen middels de 'basis'- en 'extra ondersteuning'. De MR heeft adviesrecht op het SOP. Het SOP is in te zien via de website: www.dewilge.nl 

De 'extra ondersteuning' is afhankelijk van de beschikbare formatie per schooljaar. Soms moeten we noodgedwongen keuzes maken om de bezetting van de groep voor te laten gaan op het aanbieden van bijvoorbeeld remedial teaching, hb-verrijkingsaanbod, de leeskliniek etcetera.   

Soms blijkt het nodig te zijn om externe deskundigen in te huren. Binnen onze stichting is een zorgteam van psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers dat ons ondersteunt en na doorverwijzing allerlei onderzoeken verricht om een volledig beeld van het kind te krijgen (het Nuyens).

Lesaanbod 

We gebruiken kerndoeldekkende methodes als leidraad in ons onderwijsaanbod. De leerkracht geeft instructies aan de gehele groep en differentieert (max 3 niveaus). Dat betekent dat we geen individueel onderwijs bieden. 

Voor de vakken rekenen/spelling maakt de leerkracht twee keer per jaar een groepsplan. In dit groepsplan staat het aanbod en de aanpak van de leerkracht voor zijn groep/ specifieke leerlingen op desbetreffend vakgebied. In het plan staat:  

 • De onderwijsbehoefte van de leerling  
 • E.v. observaties en gesprekken met leerlingen 
 • De resultaten van de methodetoetsen  
 • Citoresultaten (laatste twee) van de leerling  
 • De doelen voor het komende half jaar + differentiatie
 • Werkwijze van de leerkracht 
 • Eventuele ‘extra ondersteuning’ voor de leerling buiten de klas  
 • De te behalen vaardigheidsscore voor de groep op een volgend meetmoment  

Leerlingen die een diagnose voor dyslexie of dyscalculie hebben, krijgen specifieke ondersteuning zoals vastgelegd in de bijbehorende protocollen.  Als kinderen uitvallen op technisch lezen, zetten we voor deze leerlingen een (tijdelijk) plan op, totdat ze voldoende ontwikkeling hebben doorgemaakt.  

Instructiemodel  

 • De leerkrachten geven les volgens het directe instructiemodel. Elementen van het EDI-instructiemodel kan worden toegevoegd als dit betekenisvol wordt geacht. De leerkracht maakt hierin een eigen keuze.  
 • De leerkracht differentieert in zijn instructie door rekening te houden met verschillen tussen kinderen (gedrag/niveau). De leerkracht start meestal de les met een klassikale instructie voor alle leerlingen. Als nodig zet de leerkracht verlengde en verdiepende instructie in.  

Extra ondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Naast de basisondersteuning biedt de school indien nodig extra ondersteuning; dat kan in de school buiten de klas zijn of buiten de school zijn. Extra ondersteuning kan nodig zijn in het geval dat: 

 • De basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt; 
 • Er sprake is van onderpresteren; 
 • Er problemen zijn met het welbevinden van een leerling; 
 • Er sprake is van externaliserend gedrag. 
 • Er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is. 

Extra ondersteuning binnen de school- naast de basisondersteuning: 

 1. Inzet van de remedial teacher in de Maatwerkgroep op: 
 • Technisch lezen zorgniveau 3 
 • Spelling zorgniveau 3
 • Rekenen zorgniveau 3 
 • Maatwerk plus voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basispluswerk. 
 1. De Leeskliniek, technisch lezen zorgniveau 3 
 2. De Rots en Water training voor de groepen 5 en 6 
 3. Bouw! Het preventief technisch leesprogramma voor leerling vanaf halverwege groep 2 tot eind groep 4.
 4. Inzet van interventies door de coördinator leerlingzaken of gedragsspecialist of het inzetten van lessen als Groepsgeluk. Met als doel begeleiding van leerlingen en/of groepen wanneer het welbevinden in het geding is.  

Aanwezigheid specialistische deskundigheid binnen de school: 

 • Intern begeleiders voor de onder-, midden-, en bovenbouw. 
 • Coördinator leerlingzaken (schoolmaatschappelijk werker) 
 • Rekenspecialist 
 • Taalspecialist  
 • Gedragsspecialist 

Maatwerkgroep 

De maatwerkgroep begeleidt leerlingen die moeite hebben de gemiddelde snelheid en het gemiddelde niveau bij te benen en leerlingen met juist een (heel) hoog werktempo en werkniveau. De doelstelling van de Maatwerkgroep is deze leerlingen door een tijdelijke begeleiding te stimuleren om bepaalde onderwerpen in de eigen groep uit te werken of hiaten in het leerproces door extra instructie zodanig te beperken, dat zij de aansluiting bij de groep blijven behouden. 

Leeskliniek 

Leerlingen met hardnekkige leesproblemen komen in aanmerking voor behandeling in de leeskliniek. Doelstelling van de leeskliniek voor de individuele leerling: het bieden van een nieuwe impuls met betrekking tot lezen. Leerlingen met een hardnekkig leesprobleem krijgen gerichte hulp geboden en getracht wordt de leesmotivatie te verbeteren. De behandeling vindt 2 maal per week plaats; in de afbouwfase wordt dit teruggebracht tot 1 maal per week. 

ATlasgroep

De ATlasgroep Alberdingk Thijm Scholen heeft een deeltijdprogramma voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8 met hoogbegaafdheid: de ATlasgroep; een onderwijsvoorziening van één of twee dagen per week. Uniek is dat de leerling verbonden blijft aan de eigen school. Het gaat om leerlingen met een andere manier van denken en andere onderwijsbehoeften. De aanpak van de ATlasgroep heeft als doel dat hun ontwikkeling in goede banen wordt geleid. De ATlasgroep is gehuisvest op de Juniorcampus in Hilversum en op de Binckhorst in Laren.

Doubleren 

Uitgangspunt op onze school is dat kinderen in principe dienen door te stromen in hun schoolloopbaan. Incidenteel kan het voorkomen dat er argumenten zijn om een leerling een schooljaar over te laten doen. We streven er echter naar, altijd samen met ouders, door zorgvuldig overleg tot overeenstemming te komen. Wanneer er geen overeenstemming bereikt kan worden, neemt de school het besluit. Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3. 

Als het niet past  

Het kan voorkomen dat de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Zie verder Hoofdstuk 6 Afspraken- Als het niet past. 

Medische informatie 

Soms hebben kinderen levensbedreigende allergieën en stellen ouders de school hiervan op de hoogte. Het is erg belangrijk dat iedereen op school dit dan ook weet. In dergelijke gevallen wordt binnen de school duidelijk kenbaar gemaakt welk kind het betreft en welke medische handelingen noodzakelijk zijn. Wanneer ouders en school afspraken hebben gemaakt over medische handelingen vragen wij ouders deze te ondertekenen. 

Coördinator Leerlingzaken 

De school heeft een Coördinator Leerlingzaken (CL) in dienst, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de Interne Begeleiders worden leerlingen naar de Coördinator Leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GGD, Centrum Jeugd en Gezin en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De Coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerlingoverleg (MLO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, dan worden ouders daar uiteraard actief in betrokken.

Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Bij het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode). De signalen worden in eerste instantie besproken met de ouders. Daarna volgt collegiale consultatie en overleg met de leerlingcoördinator. Na bespreking volgt de afweging: hulp bieden en/of melden bij Meldpunt Kindermishandeling. 

Handle with Care 

Vanaf 2022 doet De Wilge mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de politie en Veilig Thuis. Het is een project vanuit Augeo in samenwerking met de gemeente Hilversum en scholen in Hilversum. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.  

De juf of meester kan hem of haar tot steun zijn en rekening houden met wat de leerling nodig heeft. De leerling voelt zich gehoord, gezien en begrepen. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen en sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt zodat mogelijke schade wordt voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’. 

Als Veilig Thuis voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de directeur of de intern begeleider waar de leerling op school zit:  

 • de naam van de leerling; 
 • de geboortedatum van de leerling; 
 • het signaal ‘Handle with Care’. 

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt Veilig Thuis niet met de school.  

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangen heeft, neemt zo snel mogelijk contact op met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen, mocht de leerling daar behoefte aan hebben. 

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van Veilig Thuis. Het signaal delen we alleen met de desbetreffende collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.  

Wilt u meer weten over dit project, dan kunt u meer lezen op de website van Augeo: 

https://www.augeo.nl/nl-nl/handle-with-care/ 

Schoolalert

De scholen van Alberdingk Thijmcollege nemen deel aan 'schoolalert'. De politie ontvangt jaarlijks tienduizenden meldingen van kinderpornografische beelden en dat aantal stijgt elk jaar. Helaas is het in lang niet alle gevallen mogelijk om slachtoffers van online seksueel misbruik daadwerkelijk te identificeren. Met de inzet van Schoolalert wordt de kans dat een jong slachtoffer herkend wordt groter. Een kind kan hierdoor sneller uit een situatie van seksueel misbruik worden gehaald. 

Slachtoffers van online kindermisbruik zijn vaak jonge, schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het basisonderwijs heeft daarom de meeste kans om deze jonge slachtoffers te kunnen identificeren. In de Wet veiligheid op school wordt al van scholen verwacht dat zij een beleid voeren dat gericht is op de veiligheid van leerlingen. Dit verzoek past ook bij de meldplicht die scholen hebben bij (mogelijke) zedendelicten en seksueel misbruik. Daarnaast verplicht de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling het onderwijspersoneel ook om actie te ondernemen als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Schoolalert zal nooit zomaar worden ingezet. Alleen als aan strikte voorwaarden is voldaan en met toestemming van de Hoofdofficier van Justitie mogen professionals in het basisonderwijs worden gevraagd om hulp om slachtoffers te herkennen. De directeur ontvangt een mail met globale informatie over de casus en een link met inloggegevens. Men logt in op een beveiligde server om het beeldmateriaal te bekijken. Vanwege de veiligheid moet men zelf de inloggegevens en het wachtwoord intypen. Op deze pagina worden vervolgens alleen afbeeldingen getoond die (na bewerking) niet van seksuele aard zijn.

Externe hulp buiten school 

Soms schakelen ouders op eigen initiatief externe hulp in om hun kind te laten begeleiden. We wijzen erop dat deze extra hulp in principe niet onder schooltijd kan plaats vinden. Dit doen we omdat kinderen de verplichte onderwijstijd dienen te volgen en het belangrijk is dat ze geen lessen of groepsmomenten missen. En daarnaast willen we de kansenongelijkheid niet stimuleren. 

Als de school wel een verzoek van ouders krijgt, beslist de school over een dergelijk verzoek uit van het wettelijke gegeven dat onderwijstijd besteed moet worden aan onderwijs (en niet aan andere zaken). Wanneer ouders en school de te verlenen hulp zien als een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces, wordt hierop mogelijk een uitzondering gemaakt. Dit is ter beoordeling aan de directeur van de school. Dit geldt ook voor dyslexiebehandelingen. Op het moment dat dit gebeurt wordt hiervoor het 'Toestemmingsformulier bijzonder verlof onder schooltijd' door ouders en school ingevuld. 

Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat. Dit betreft bijvoorbeeld afspraken over de frequentie en de tijdsduur van de hulp en de wijze waarop overleg met school plaatsvindt. 

Resultaten en overgang naar het voortgezet onderwijs 

Op de schaal van 500 tot 550 was onze schoolscore over de afgelopen vier jaar: 

Schooljaar Eindtoets uitslag
2017-2018 536,6
2018-2019 537,9
2019-2020 Geen Eindtoets ivm Covid
2020-2021  536,0
2021-2022 535,4
2022-2023 536,8

Ieder jaar scoort de school boven het landelijke gemiddelde. De adviezen die we de kinderen in 2022-2023 hebben gegeven zijn: 

 Gegeven adviezen  Aantal %
 VMBO BL 2 3,4
 VMBO BL/KL 6 10,3
 VMBO KL 0 0
 VMBO GL 0 0
VMBO GL/TL 3 5,2
 VMBO TL 7 12,1
 VMBO TL/HAVO 8 13,7
 HAVO 7 12,1
HAVO/VWO 5 8,6
VWO 20 34,5

 

Hieronder staat de schoolkeuze vermeld van de leerlingen uit groep 8 van het schooljaar 2022 - 2023: 

Aeres 1
 St. Aloysius College  7
 A. Roland Holst College  5
 Alberdingk Thijm College 16
 Alberdingk Thijm Mavo 1
 Comenius College 10
Gemeentelijk Gymnasium 
 Groot Goylant 5
Hilfertsheem 3
Laar & Berg 5
Lucent College 2
Oosterlicht Utrecht 1

 

Schooladvies Voortgezet Onderwijs 

Vanaf groep 6 bespreekt de leerkracht tijdens de rapportgesprekken het uitstroomprofiel van de leerling met de ouders. In oktober worden de ouders van de groepen 7 en 8 en de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een online informatieavond over advies en aanmelding VO. In januari ontvangen de leerlingen van groep 8 het voorlopig advies. Tijdens dit gesprek licht de leerkracht aan de ouders en de leerling het schooladvies toe. Na de uitslag van de Doorstroomtoets in februari volgt het definitieve advies in maart. 

Het advies wordt gebaseerd op:​

 • Het cognitieve profiel (resultaten leerlingvolgsysteem groep 6-8)
 • Motivatie, interesse en huiswerkattitude​.​
 • Zelfstandigheid en taakgericht kunnen werken​.
 • Concentratie en werktempo​.​
 • Sociale vaardigheden​.

Het advies wordt vastgesteld door leerkrachten groep 7 & 8, IB en de directie.

De data voor 2023-2024 op een rij:

Januari  Leerlingen ontvangen hun voorlopig schooladvies.
Februari  Leerlingen maken in week 1 of 2 de Doorstroomtoets.
Maart Voor 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de Doorstroomtoets.
24 maart Ouders en leerlingen ontvangen voor 24 maart het definitieve schooladvies.
25-31 maart Alle leerlingen melden zich met hun definitieve advies aan op de middelbare school.

 

 

 

4. Praktische zaken

Aanmelding en toelating leerlingen Wilge

 Aanmelden 

U kunt uw kind vanaf 0 jaar bij ons aanmelden. U kunt via administratie@dewilge.nl contact opnemen voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Daarna kunt u besluiten om uw kind aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat u na afloop van het gesprek ontvangt. Wanneer de school het aanmeldingsformulier binnen heeft, krijgt u een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Wij gaan ervan uit dat uw kind niet bij een andere basisschool is aangemeld, zodat we zeker zijn van de komst van uw kind. 

Kinderen mogen volgens de Wet op het primair onderwijs vanaf 3 jaar officieel ingeschreven worden op de basisschool. Om die reden is uw kind ‘aangemeld’ op onze school en nog niet ‘ingeschreven’. 

Plek voor uw kind 

Na de aanmelding krijgt u een bevestiging van ontvangst. Ook geven wij dan aan of er voldoende plaatsen beschikbaar zijn en of u ervan uit kunt gaan dat uw kind een plek heeft op onze school. 

Inschrijving 

Op het moment dat uw kind 3 jaar wordt ontvangt u van ons (nogmaals) een bevestiging van de eerdere aanmelding en gaan we over tot officiële inschrijving van uw kind. Dit is een wettelijk verplichte handeling. Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u een bericht over de groepsindeling en een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht. 

Leerlingen die van een andere school komen 

Wanneer ouders/verzorgers zich tot ons wenden met een verzoek tot tussentijdse plaatsing, volgen we een vaste procedure.

 • We vragen de ouders de eigen school in te lichten.
 • Daarna vindt een oriënterend gesprek plaats tussen de ouders en de Intern Begeleider.
 • Wanneer de ouders de procedure willen vervolgen, neemt de Intern Begeleider contact op met de huidige school t.a.v. de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de betreffende leerling. Ook wordt gekeken naar de groepsgrootte en samenstelling van de groep waarin de leerling eventueel zou instromen.
 • Na dit onderzoek maken Intern Begeleider en directeur de afweging of er voldoende mogelijkheden zijn voor een succesvolle instroom. De volgende factoren spelen een rol bij wel of geen toelating van kinderen in groep 2 t/m 8:
  • De groepsgrootte
  • Het aantal leerlingen in een groep dat extra ondersteuning krijgt 
  • De reden van schoolwisseling anders dan verhuizing.
 • Daarna neemt de school een besluit en deelt dit mede aan de betreffende ouders. 

Adviesroute naar school 

Een van de knelpunten tijdens de ochtendspits in de Cornelis Drebbelstraat wordt veroorzaakt doordat automobilisten uit twee richtingen komen en elkaar moeten passeren. De school hanteert daarom tijdens de haal- en brengtijden een adviesroute. We vragen ouders zoveel mogelijk hun kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen om daarmee de verkeersdrukte in de buurt te beperken. We verzoeken ouders die per auto naar school komen, om vanaf de kant van het Dr. P.J.H. Cuypersplein de straat in de rijden, om zo de doorstroming in de straat te bevorderen.

Bestrijding hoofdluis 

Op de Wilge hebben we een actief beleid ter preventie en bestrijding van hoofdluis. Door de luizenwerkgroep is een protocol opgesteld, dat aansluit op de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Voor de kinderen houdt dit in dat zij na iedere vakantie nagekeken worden op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten door een zogenaamde ‘luizenouder’. Na een luizencontrole krijgt u via de betreffende groepsleerkracht bericht, als bij uw kind luizen of neten geconstateerd zijn. Tevens wordt u dan op de hoogte gebracht van hoe u de besmetting het beste te lijf kunt gaan. 

Het haar dagelijks kammen met een speciale netenkam is daarbij het belangrijkst. Mocht u zelf op enig moment in het schooljaar hoofdluis bij uw kind constateren, meld dit dan altijd zo snel mogelijk aan de groepsleerkracht. 

Continurooster 

De school hanteert een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen overblijven en onder begeleiding van de leerkracht de meegebrachte lunch gebruiken. Bij de lunch sluiten we zoveel mogelijk aan bij de gebruikelijke etiquette. 

 • Vóór of na het eten naar het toilet.
 • De kinderen uit de onderbouw zitten op de eigen plaats, kinderen uit de bovenbouw hebben vrije keuze, maar eten aan tafel.
 • Leerlingen beginnen na het ‘startmoment’ (lied of smakelijk eten wensen) met eten.
 • Van de leerlingen wordt verwacht dat ze opeten wat ze hebben meegekregen van thuis.
 • Snoep en kauwgom zijn niet welkom (zie gezond beleid).
 • Tijdens het eten kan er worden voorgelezen of naar muziek geluisterd .
 • Er wordt terughoudend omgegaan met het gebruikmaken van het digibord (film, voorleesboek, uitzending schooltv) tijdens de lunch. 

Excursies 

Alle groepen gaan wel eens op excursie. Daarbij wordt een beroep gedaan op ouders om de kinderen te vervoeren. Wij willen bij dit vervoer voldoen aan de wettelijke regels en laten ons daarbij adviseren door de VVN (Veilig Verkeer Nederland).

Dat betekent: 

 • Alleen kinderen onder de 12 jaar van 1.35 cm of langer mogen voor in de auto zitten en moeten dan net als iedereen de (driepunts) autogordel dragen.
 • Kinderen onder de 12 jaar behoren op een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel te zitten.
 • Kinderen vanaf 3 jaar achter in de auto, moeten altijd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingsmiddel zitten. Als een dergelijk kinderbeveiligingsmiddel er niet is, dan moeten ze de voor hen bestemde en aanwezige autogordels gebruiken. Ze mogen achter in de auto de driepuntsgordel als heupgordel gebruiken. 

Benzinekosten bij uitstapjes met school worden niet vergoed, parkeerkosten wel (mits bij overhandigen van het parkeerkaartje).

Hulpouders tijdens excursies/schoolreis

We hebben een aantal afspraken in de school over de inzet van hulpouders tijdens uitjes: 

 1. De leerkracht heeft de regie over de groep en het uitje. Hij/zij beslist over de verdeling van ouders over de groepjes. Ouders dienen dit te respecteren, ook als het net wat anders uitpakt dan gehoopt/verwacht.  

 2. De leerkracht vraagt ook aan de leerlingen of ze wel/niet bij hun ouders willen worden ingedeeld bij hun groepje. We nemen de stem van het kind hierin mee. Ook leggen we de kinderen uit welke rol een ouder heeft als begeleider van een groepje.

 3. De leerkracht informeert voorafgaand aan een uitje de ouders over de afspraken die gelden, zodat de verwachtingen vooraf duidelijk zijn voor alle partijen:  

 • Er worden geen ijsjes/drankjes/lunches/cadeautjes etc gekocht voor je eigen kind of voor het groepje dat je begeleidt. De school regelt het eten en/of iets lekkers. Iedereen krijgt hetzelfde, hierin maken we geen verschil.  

 • We vragen de hulpouder, als het eigen kind in het groepje zit dat hij/zij begeleidt, de aandacht te verdelen over de kinderen en zich op te stellen als begeleider. 

 • Een ouder blijft bij het groepje zolang er geen ander afgesproken toezicht is (als bv groepjes eerder op school of een plek komen en de leerkracht en/of andere groepjes er nog niet zijn).  

 • Een ouder heeft zijn nummer gedeeld met de leerkracht zodat er contact kan zijn gedurende de dag bij eventuele calamiteiten.  

 • Een ouder wordt op de hoogte gebracht van eventuele bijzonderheden (medisch, allergie etc) van kinderen in zijn/haar groepje. De leerkracht draagt hier de zorg voor.  

Fietsen 

Wij begrijpen dat het voor de kinderen die ver weg wonen, noodzakelijk is om met de fiets te komen. De kinderen die binnen een loopafstand van ongeveer 10 minuten van de school wonen, adviseren we echter om te voet naar school te komen. Leerlingen die op de fiets komen plaatsen hun fiets in de omheinde fietsstalling. 

Elke groep heeft in de fietsenstalling een eigen gebied: 

 • Groep 1 t/m 6 en groep 7c plaatst de fiets in de rekken bij het grote plein. 
 • Groep 7 en 8 plaatsen hun fiets in de daarvoor aangewezen rekken op de Wilgetak. 

Alle fietsen moeten in het rek geplaatst worden. Als het niet anders kan (bv. vanwege dikke fietsbanden) wordt de fiets tussen de rekken geplaatst. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van fietsen. 

Gezond beleid & trakteren

We vinden het belangrijk een voorbeeld te zijn voor kinderen in het gezond eten en gedragen. Daarom zijn snoep/chocola/ koekjes tijdens schooluren niet toegestaan. We vragen aan ouders het gezonde beleid samen met ons na te leven. Dit houdt in:   

 • Het 10-uurtje is een groente/fruit moment. We vragen u uw kind groente/fruit mee te geven.   
 • Lunch: u bepaalt zelf wat u uw kind meegeeft. Wel vragen we u geen snoep, chocola, koekjes of koeken met chocola etc mee te geven. We vragen u hier zelf een verstandige keuze in te maken.   
 • Traktaties: we vragen u creatief om te gaan met gezonde traktaties. Er zijn veel voorbeelden op internet te vinden. Als u een andere keuze maakt, zullen wij dit niet verbieden. Wel willen we u dringend vragen geen zakken snoep of cadeautjes uit te delen. Hou het klein, gezellig en fijn!
 • Drinken: we vragen u uw kind drankjes mee te geven waar niet te veel of geen suiker in zit.  

Op het moment dat een leerkracht ziet dat het gezonde beleid niet wordt nageleefd, zal hij/zij hierover contact opnemen met de ouders. En het verzoek doen rekening te houden met het beleid van de school.

Er zijn speciale dagen/vieringen op school waarbij we de keuze maken wel iets uit te delen dat minder gezond is. 

Goede doelen 

Er zijn nogal wat instanties die bij onze school aankloppen om medewerking van de leerlingen te vragen bij acties voor ‘het goede doel’. De commissie ‘Goede Doelen’ maakt ieder jaar een keuze uit alle acties en organiseert één keer per jaar een inzameling voor het goede doel. De leerlingen van groep 8 mogen kinderpostzegels verkopen. Verplicht is het zeker niet en we maken er ook beslist geen wedstrijd van. Uiteraard kunnen kinderen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet juist uitvoeren van bestellingen. 

Grensoverschrijdend gedrag 

In geval van grensoverschrijdend gedrag door een leerling, hanteren we beleid waarin we door middel van interventies en sancties het ongewenste gedrag van de leerlingen willen begrenzen en stoppen. We hebben daarbij als doel het sociaal veilig te houden voor iedereen in de school en klas. Zie voor meer informatie ons beleid sociale veiligheid op de website (onder praktische zaken). In de basis leren we kinderen gewenst sociaal gedrag aan. Dat doen wij door onze schoolregels na te leven en in de klas bij de start van het jaar eigen klassenregels op te stellen. We vragen aan ouders onze regels te steunen en hun kind hierin te helpen als nodig. Kinderen mogen fouten maken en leren. Op het moment dat het herhalend niet goed gaat in het gedrag van de leerling, maakt de leerkracht gebruik van het 'stappenplan ongewenst gedrag' met als doel het ongewenste onveilige gedrag te stoppen. Uiteindelijk kan de leerling een tijdelijke time out krijgen binnen de school (plaatsing uit de groep) of geschorst worden (voor één of meerdere dagen). Zie ook H3, voor schorsing, time-out en verwijdering, beleid binnen Alberdingk Thijmscholen. 

Gymlessen 

Tijdens de gymlessen dragen alle leerlingen gymkleding en gymschoenen. Meisjes met lang haar dienen een elastiekje in de gymtas te hebben. De gymkleding en gymschoenen blijven op school en zitten, voorzien van naam, in de gymtas. Als de kinderen buiten gymnastiek hebben, is het raadzaam om gemakkelijk zittende kleding aan te hebben en dichte schoenen te dragen. De kinderen kunnen zich dan ook omkleden zodat hun gewone kleding fris blijft. Als de kinderen geen gymkleding bij zich hebben, mogen zij niet meedoen met de gymles. Als de kinderen door een blessure niet kunnen mee gymmen, krijgen ze een andere taak tijdens de les. We vragen ouders een bericht te sturen aan de groepsleerkacht als er sprake is van een blessure. 

Huisdieren in en om de school

Veel kinderen hebben last van allergieën of hebben angst voor bijvoorbeeld honden. Daarom hebben wij als regel gesteld, dat dieren in het gebouw en op het schoolplein niet welkom zijn. Wij vragen u vriendelijk bij het brengen en halen van uw kind uw huisdier buiten het schoolplein te laten. Het meenemen van een huisdier voor een spreekbeurt is mogelijk in overleg met de leerkracht.
We maken volgens de wet een uitzondering en dat is het toelaten van honden die worden opgeleid tot een KNGF-hond. Mocht dit voorkomen, dan informeren we ouders en kinderen van tevoren.

Huiswerk 

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen huiswerk mee. In groep 5 is dat nog niet zoveel, maar in de verdere leerjaren bouwt dit langzaam op. Hierover hebben we afspraken per leerjaar in de school. Daarmee bereiden we de leerlingen voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs en leren we hen om te gaan met het maken van huiswerk. De leerkracht kan topografie of een werkblad meegeven met oefenstof voor spelling, rekenen, taal of begrijpend lezen. Dit werkblad sluit aan bij de behoefte van de groep. 

In individuele gevallen kan het zijn dat de leerkracht met de ouders afstemt, dat hun kind voor een bepaald onderdeel extra oefenstof krijgt. Dit kan vanaf groep 3 aan de orde zijn. 

Kijk- & inloopmomenten voor ouders 

Groepen 1/2   

Ouders van kinderen in de groepen 1/2 mogen 1x per week mee naar binnen lopen (8.20-8.30 uur). De inloop is bedoeld om ouders en kinderen de gelegenheid te geven met elkaar de klas in te gaan. Het is niet de bedoeling dat u deze 10 minuten gebruikt voor vragen en/of bespreken van problemen met de groepsleerkracht. U kunt daarvoor een afspraak maken met de groepsleerkracht. 

Ouders mogen op dinsdag en donderdag inlopen. 

 • We vragen om per bezoekmoment 1 ouder mee te laten komen naar binnen en niet beide ouders. 
 • We verwachten dat ouders zelf wekelijks deze keuze kunnen maken en zich ook houden aan 1x per week.  
 • Nieuwe ouders mogen bij de start de eerste week nog steeds alle dagen meelopen met hun kind.  

Groepen 3 t/m 8    

Aan het eind van (bijvoorbeeld) een (IPC)thema worden ouders uitgenodigd de groep van hun kind te bezoeken. Ouders en kinderen kunnen dan het werk bekijken en/of toelichten. Ook deze bezoeken worden op basis van inschrijving georganiseerd. Bij elk thema kiezen we andere dagen, om zo alle ouders altijd de kans te geven om te kunnen komen. Ouders worden vooraf door de leerkracht ingelicht op deze kijk & bezoekmomenten.    

Leerlingenraad

Op de Wilge hebben we een leerlingenraad. Het is belangrijk om leerlingen mee te laten denken en ze verantwoordelijk te maken voor het reilen en zeilen op school. Leerlingen mogen ook zelf onderwerpen aandragen. We organiseren dit als volgt: 

 • Jaalijks kiezen we nieuwe leerlingen die in de raad plaatsnemen.  
 • Er is uit de groepen 5, 6, 7, 8 één leerling vertegenwoordigd in de raad.
 • Om de 4 à 6 weken is er een vergadering.
 • Leerlingen in de raad krijgen een rol en taak als voorzitter, notulist, tijdbewaker, etc.
 • De groep wordt begeleid door een leerkracht.

Leerplicht & verlof 

Dankzij de leerplichtwet kunnen alle kinderen in Nederland onderwijs volgen. In de wet is zelfs het recht op onderwijs vastgelegd. Daar hoort bij dat kinderen van 5 tot 16 jaar naar school moeten, en dus leerplichtig zijn. Klik op onderstaande link voor een toelichting op de rol van deze instantie https://www.rblgv.nl/leerplicht-startkwalificatie/ 
 
Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde 'extra verlof' zijn regels opgesteld vanuit de leerplichtwet. De school dient zich aan deze wet te houden.

Reden  

Maximum aantal dagen  

Toelichting

Vakantie i.v.m. arbeid  

10 aaneengesloten.  

Niet in de eerste 2 lesweken na de zomervakantie.  

Het moet zichtbaar worden aangetoond dat in geen enkele schoolvakantie van dat schooljaar, 2 weken aaneengesloten verlof kan worden opgenomen zonder dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.  

Bruiloft t/m 3e graad familie  

In Nederland maximaal 2 indien er ver gereisd moet worden, anders 1.  

In het buitenland: maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft.  

De bewijslast ligt bij ouder(s)/ verzorger(s). Trouwkaart en/of kopie trouwakte. 

Verhuizing  

Maximaal 1  

 

Overlijden bloed- of aanverwant  

 Nader te bepalen, afhankelijk van de situatie

De bewijslast ligt bij ouder(s)/ verzorger(s). Rouwkaart en/of kopie akte van overlijden. 

25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum  

12,5, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of grootouder(s).  

Maximaal 1  

Een dag 

Religieuze feesten Maximaal 1  Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.

Gewichtige omstandigheid  

Maximaal 10  

De reden moet buiten de wil van de ouder(s)/ verzorger(s) en/of leerling zijn gelegen (overmacht of wettelijke verplichting waar de ouder niets aan kan wijzigen.  

Er kan geen verlof worden opgenomen voor: 

 • Familiebezoek in het buitenland 
 • Goedkope tickets/ vakantieaccommodatie in het laagseizoen 
 • Tickets die al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode 
 • Het kind is nog maar net 5 jaar 
 • De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn.  
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte 
 • Samen reizen  
 • Kroonjaren (verjaardagen)  
 • Sabbatical 
 • Wereldreis/ verre reis 

Op het moment dat ouders geen toestemming krijgen voor verlof en het kind toch van school houden, is de school verplicht dit te melden bij de Leerplichtambtenaar. De school wordt gecontroleerd op het toepassen van de wettelijke verlofregeling en bij een onjuist genomen besluit kan de school, net als de ouders, een boete tegemoet zien. De controle hierop wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

Zie ook Hoofdstuk 3, Afspraken, Verlofregeling.

Mobieltjes & smartwatches op school 

Op school is de afspraak dat de mobieltjes/smartwatches in de tas worden opgeborgen. Daar blijven ze onder schooltijd (dus ook tijdens pauze en lunch) in zitten. De tassen hangen in de gang. Als er toch een mobieltje uit de tas komt, krijgt de leerling een waarschuwing. Bij herhaling neemt de leerkracht het mobieltje/smartwatches in. In dat geval kan de leerling hem samen met een ouder komen ophalen. We wijzen u er op dat we als school niet aansprakelijk zijn bij verlies. Wanneer er een dringende reden is om naar huis te bellen, doen de leerlingen dit in overleg met de leerkracht met de telefoon van school. 

Naschoolse opvang 

Veel leerlingen maken na schooltijd gebruik van BINK Kinderopvang. Kinderen worden na schooltijd bij Mirakel of Nok opgevangen. Voor informatie en inschrijving kunt u zich wenden tot www.binkkinderopvang.nl of 035 - 628 58 79. 
Ook maken onze leerlingen gebruik van de Kindergarden. Voor meer informatie: www.kindergarden.nl of 035 - 642 08 08.

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief van de Wilge wordt ongeveer eens per drie a vier weken per mail aan de ouders verstuurd. De verschillende geledingen van de school, team, ouderraad, medezeggenschapsraad en bestuur geven daarin voor de ouders relevante informatie omtrent het reilen en zeilen van de school. De nieuwsbrief staat ook op de website van de school www.dewilge.nl 

Parkeren 

Op zowel de Cornelis Drebbelstraat de Jan Blankenlaan zijn er weinig plekken om te parkeren. Mocht u toch uw zoon of dochter met de auto naar school brengen, wilt u erop letten dat de oprit van omwonenden vrij blijft, zodat zij ook naar hun werk kunnen gaan zonder belemmerd te worden. Het beste is uw auto verder weg in de wijk te parkeren en naar school te wandelen. 

Roken

Sinds augustus 2020 zijn onderwijsinstellingen wettelijk verplicht een rookverbod in te stellen. Er mag niet gerookt worden in de school of op het schoolterrein.

Schoolplein 

Voor schooltijd (8.20 uur) is er geen surveillance op het plein, kinderen kunnen om 8.20 uur naar binnen. In de pauze spelen de kinderen op de schoolpleinen. De teamleden en/of pedagogisch medewerkers surveilleren op deze plekken. Na schooltijd is er geen surveillance door de school op het plein. Het schoolplein is dan in gebruik door de kinderopvang. 

Schoolreis en schoolkamp

De Wilge organiseert jaarlijks voor alle groepen een schoolreis en/of kamp. Het doel van de schoolreis is dat kinderen met elkaar als groep iets anders beleven dan een dagelijkse schooldag. Ze komen terug op school en hebben samen mooie ervaringen, belevenissen en gezelligheid gedeeld. Dat versterkt de groepsband en het onderlinge contact tussen leerlingen maar ook tussen leerkracht en leerlingen. Elk jaar kiest de werkgroep schoolreis een bestemming, dit wordt afgewisseld. Het schoolreisje en/of het schoolkamp zijn verplichte activiteiten (onderdeel van het lesprogramma) voor de kinderen van de Wilge. 
 De groepen 1/2 gaan in de buurt op schoolreis (wisselt afhankelijk van de bestemming: 5-30 euro)
 De groepen 3 t/m 5 gaan samen op schoolreis (rond 40 euro) 
 De groepen 6 en 7 gaan samen op schoolreis (rond 40 euro)
 De groepen 8 (2 nachten en 3 dagen) gaan op een bijzonder afscheidskamp (rond 110 euro)

Jaarlijks ontvangen ouders in het voorjaar een aparte factuur (deze staat los van de ouderbijdrage) voor het schoolreisje en het kamp. Als ouders niet of maar een deel van de kosten kunnen betalen, hopen wij dat zij dit aangeven bij de directie of de groepsleerkracht. We hebben begrip voor als het niet lukt en kijken graag samen naar een passende oplossing. We sluiten om die reden nooit kinderen buiten; ieder kind mag mee. 

Wij doen een vrijblijvend beroep op de ouders die bereid zijn om meer te betalen dan de kosten van het schoolreisje van hun eigen kind(eren). Wij maken hier dankbaar gebruik van, zodat alle kinderen een fijne schoolreis kunnen beleven. U kunt dit in het betaalverzoek aangeven dat u ontvangt, door te klikken op 'extra donatie'.

Schooltijden 

De school hanteert een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen overblijven en onder begeleiding van de leerkracht de meegebrachte lunch gebruiken. 

De schooltijden voor groep 1 t/m 8 zijn:

Maandag
08.30 – 14:15 uur 


Dinsdag
08.30 – 14.15 uur 

Woensdag
08.30 – 12.30 uur

Donderdag
08.30 – 14.15 uur 

Vrijdag
08.30 – 14.15 uur 

Wettelijk is vastgesteld hoeveel uren onderwijs onze leerlingen moeten krijgen. Gedurende 8 jaar basisonderwijs moet elke leerling 7520 uur les kunnen ontvangen. Wij zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen vakantie en
schooluren. Elk schooljaar wordt een vakantierooster gemaakt waarbij we ons zoveel mogelijk houden aan de voorgestelde vakanties door het ministerie. De eerste vier jaar krijgen leerlingen minimaal 3520 uur les en de laatst vier jaar 3760 uur les. In totaal krijgen de leerlingen in 8 jaar tijd minimaal 7520 uur les. Wij maken meer uren dan verplicht zodat we bij eventuele calamiteiten niet onder het minimumaantal uren zakken. 

Sponsorbeleid 

Bij sponsoring krijgt een school een geldbedrag, goederen of diensten van een sponsor in ruil voor een verhoudingsgewijs geringe tegenprestatie. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een donatie. De Wilge is terughoudend in het aangaan van sponsoractiviteiten en maakt een eigen afweging ten aanzien van de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor, het sponsorbedrag en de verlangde tegenprestatie. Bij het wel of niet aangaan van een sponsorovereenkomst stelt de school, dat de sponsoring verenigbaar moet zijn met de doelstelling van de school. 
Voor sponsoring moet een breed draagvlak binnen de school zijn. Dat begint met het goed informeren van alle betrokkenen en voorleggen van de sponsoractiviteit aan de gehele medezeggenschapsraad, die daarbij instemmingsbevoegdheid heeft. 
Wij verspreiden geen mailberichten, links of flyers van particuliere instellingen. In overleg met de administratie kan wel een poster geplaatst worden op het mededelingenbord. 

Sportactiviteiten buiten schooltijd 

In Hilversum worden regelmatig sporttoernooien georganiseerd voor de schooljeugd. We nemen deel aan de volgende activiteiten: 

 • Voetbaltoernooi
 • City Run
 • Avondvierdaagse
 • Schaaktoernooi 

Deze buitenschoolse activiteiten worden in samenwerking met de ouderraad georganiseerd. 

Stagiaires & zij-instromers

De Wilge beschikt over het Keurmerk Opleidingsschool en werkt samen met de pabo van de Hogeschool Utrecht. Naast de vaste groepsleerkrachten is het mogelijk dat u gedurende het schooljaar geregeld andere gezichten in de klas van uw kind ziet. Het kan voorkomen dat er voor korte of langere tijd studenten en/of zij-instromers werken en leren bij ons op school, als onderdeel van hun opleiding tot groepsleerkracht. Ook leiden we studenten op van het ROC. Zij studeren om onderwijsassistent of leraarondersteuner te worden. 

The structure of the Dutch school system (informatie voor anderstalige ouders)

Below you will find some websites with information about secondary education in the Netherlands. If you would like advice from other parents, you could try visit the Facebook page of Amsterdam mamas.

Uitnodigingen uitdelen 

We verzoeken u uitnodigingen voor kinderpartijtjes niet via school te verspreiden. Dit voorkomt eventuele onrust en teleurstellingen bij leerlingen en in de groepen. 

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

 

Ma 

Vrij  

 

Herfstvakantie 

23-10-2022 

27-10-2022 

 

Kerstvakantie 

Vrij 22-12 vanaf 12 uur 

5-1-2024 

 

Voorjaarsvakantie 

16-2-2024 vanaf 12 uur  

23-2-2024 

 

Goede vrijdag  

29-3-2024 

29-3-2024 

 

Paasdagen 

31-3-2024 

31-3-2024 

 

Meivakantie 

22-4-2024 

3-5-2024 

 

Hemelvaart 

9-5-2023 

10-5-2024 

 

Pinksteren 

20-5-2023 

20-5-2024 

 

Zomervakantie 

22-7-2023 

30-8-2024 

 
 Studiedagen   

Woe 27-09-2023  

Do 16-11-2023 

Woe 31-01-2024 

Di 5-03-2024 

Ma 17-06-2024  

   

Jaarlijks heeft de school een aantal studiedagen. Tijdens deze studiedagen zijn de leerlingen vrij en richt het team zich op belangrijke onderwerpen en/of ontwikkelthema’s van de school. Uw Kinderopvang heeft tijdens deze studiedagen de mogelijkheden om uw kind op te vangen. 

Verlies van kleding en andere eigendommen 

Ieder jaar blijft een groot aantal kledingstukken bij de ‘gevonden voorwerpen’ liggen. Helpt u ons door de naam van uw kind(eren) op kleding, bekers e.d. te zetten. De gevonden voorwerpen liggen in de gang voor de gymzaal. Kleine voorwerpen zoals sleutels liggen in een bakje in de hal bij de conciërge. 

Vervanging van groepsleerkrachten 

Bij afwezigheid van een groepsleerkracht, door ziekte of andere omstandigheden, wordt altijd gekeken naar mogelijke vervanging. Door het tekort aan leerkrachten en daarmee ook invalleerkrachten is het vaker niet mogelijk om een leerkracht te vervangen. Voordat het zover is kijken we naar de volgende mogelijkheden: 

 • Eigen (interne) vervangers inzetten  
 • Groepen verdelen 
 • Inzetten van pedagogisch medewekers 
 • Inzetten van creatieve docenten (Lukida)
 • Inzetten leerkrachten via Flexleerkracht.nl  
 • Om de beurt een andere groep een dag thuis laten blijven, waarbij de leerkrachten rouleren in het opvangen van een groep.

Als het niet lukt om een groep te vervangen, zijn wij genoodzaakt een groep te sluiten en moeten kinderen thuisblijven. Dit bericht sturen wij ouders zo snel als mogelijk en/of op zijn laatst in de ochtend tussen 7-7.30 uur via Parro. In principe vangt de school geen kinderen op. Mocht het voor ouders op een moment onoverkomelijk zijn, dan kunnen ouders dit aangeven. We vragen ouders zelf ook een 'plan B' achter de hand te hebben bij dit soort situaties. 

Op het moment dat we te maken krijgen met het feit dat een groep voor een lange tijd geen groepsleerkracht heeft, zijn er een aantal noodscenario’s die we mogelijk moeten gaan toepassen. Het besluit hierover ligt altijd bij de school: 

 • Groepen samenvoegen 
 • Maatwerkgroep (tijdelijk) opheffen
 • Lokalen met flexibele wand groter maken en een groot aantal leerlingen bedienen met een leerkracht en extra ondersteuning (assistent)
 • Naar een 4-daagse schoolweek, waarbij leerkrachten roulerend een (andere) groep gaan vervangen
 • Vaker inzet van bv Lukida/ Flexleerkracht
 • Tijdelijke inzet van assistenten/ leraarondersteuners in plaats van een groepsleerkracht of groepen samenvoegen en een leerkracht/assistent op deze grote groep zetten.
 • Onderwijs op afstand organiseren in combinatie met naar school gaan

Vulpen 

Elke leerling ontvangt in leerjaar 4 een vulpen van school. Bij verlies of beschadiging ontvangt de leerling voor € 7,00 via de conciërge een nieuwe vulpen. 

Zindelijkheid 

Van de kinderen die bij ons op school komen, verwachten we dat ze vanaf vier jaar zindelijk zijn en zelfstandig gebruik kunnen maken van het toilet. Het is voor de leerkracht niet mogelijk om individuele leerlingen te verschonen, omdat hij/zij de groep dan alleen moet achterlaten. Natuurlijk zijn er wel eens ongelukjes. We hebben schone kleren op school liggen. Als uw kind niet zindelijk is, kunt u dit melden tijdens het intakegesprek. In overleg zullen afspraken gemaakt worden over hoe hiermee omgegaan wordt.

 

5. De rol van ouders

Communicatie met ouders 

Ouders en school delen een gezamenlijk belang: zorgen dat de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk verloopt en dat het zich prettig voelt op school. Daarom werken we aan een goede samenwerking met de ouders. Zo stellen we het op prijs om van u te horen hoe u vindt dat de ontwikkeling en het leren van uw kind verloopt en of er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces beïnvloeden. Van onze kant laten wij u weten hoe wij daar, op basis van onze ervaringen en toetsgegevens, naar kijken. De groepsleraar is voor u de persoon met wie u dit gesprek voert. Dit doen wij door het voeren van meerdere gesprekken per jaar. Daarnaast betrekken we ouders door:

 • wekelijks een bericht te plaatsen in Parro. Ook ouders kunnen de leerkracht bereiken via Parro.
 • eens in de (ongeveer) drie/vier weken een nieuwsbrief te versturen waarbij ouders geïnformeerd worden over bijzonderheden in de hele school. 
 • door regelmatig te informeren via social media; op Facebook (Basisschool de Wilge) en Instagram (@basisschooldewilge). 
 • enquêtes uit te zenden als we de mening willen peilen onder ouders. 
 • tevredenheidsonderzoeken uit te voeren onder ouders.

Communicatie via de mail

Naast de communicatie in Parro gebruiken we ook email als communicatiemiddel. We voeren het beleid dat inhoudelijke onderwerpen of soms lastige situaties niet via de mail aan leerkrachten worden gecommuniceerd. Mail werkt vaak afstandelijk en is er geen ruimte voor hoor/wederhoor. We willen ouders vragen om dan een afspraak te maken met de leerkracht: telefonisch, online of live. 

Gebruik van Parro

De leerkracht informeert via Parro ouders wat er in de groep speelt en plaatst regelmatig foto's van activiteiten in de klas. Parro geeft ook ouders de gelegenheid om de leerkracht korte berichtjes te sturen. We vinden het belangrijk om als school eenduidig met dit communicatiemiddel om te gaan: 


 • Iedere groep heeft de app openstaan in Parro.  
 • Met enige regelmaat stuurt de leerkracht alle ouders van zijn/haar groep een bericht. Dit kan een foto zijn van een activiteit of een mededeling die belangrijk is voor alle ouders/verzorgers. Als ouder kunt u de foto’s voor privégebruik downloaden, maar een foto waar andere kinderen op staan mag alléén met toestemming van de betreffende ouders worden gedeeld. 
 • Naast de berichten vanuit de groepen gaan er voor een vakantie twee nieuwsbrieven uit. Deze versturen we via Parro.
 • In de app staat een agenda. Soms gebruiken de leerkrachten deze agenda om activiteiten aan te kondigen/ in te plannen.  
 • De leerkracht kan u een persoonlijk bericht sturen. Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via Parro of e-mail. Dit doen we mondeling in een gesprek. We willen u ook vragen bij bijzonderheden een (online) afspraak te maken met de leerkracht.  
 • U kunt de leerkracht via de app een bericht sturen. Dit zijn korte en praktische berichtjes. Voor (grotere) vragen of opmerkingen kunt u de leerkrachten mailen of bellen. 
 • De leerkracht kan de berichten tussen 8.00-16.30 uur ontvangen op werkdagen. We streven naar een vlotte communicatie, maar de leerkrachten zijn niet verplicht direct te reageren.
 • De leerkracht zal tijdens lestijden in principe niet de Parroberichten lezen. Voor echt dringende zaken kunt u dan het beste naar school bellen. 

Rondleiding & intakegesprek 

Ouders kunnen hun kind aanmelden als ze een rondleiding hebben gehad op onze school.

Een rondleiding op de Wilge houdt het volgende in:  

 • De rondleiding duurt ongeveer uur en een kwartier (inclusief ronde bso).
 • We ontvangen meerdere ouders tegelijk tijdens de rondleiding.
 • U krijgt eerst een rondleiding van een kwartier van leerlingen uit groep 6 of 7 op de hoofdlocatie.
 • U krijgt een presentie van ongeveer een 15-20 minuten van de (adjunct)directeur met aanvullende informatie over de school.
 • U bent in de gelegenheid om vragen te stellen.
 • U kunt, als u dit wil, de bso-locatie van het Mirakel (Bink kinderopvang) bekijken onder begeleiding van een medewerker (10 min).
 • U krijgt een inschrijfformulier mee. 
 • Alle informatie over de school vindt u op de website: www.dewilge.nl

Nadat u uw kind hebt ingeschreven en de inschrijving definitief is, ontvangt u uiterlijk 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind bericht van de school over de indeling. U kunt dan contact opnemen met de leerkracht om vier wenmomenten af te spreken. Leerkracht en ouders houden voorafgaand aan de start van de leerling een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek bespreken we met u de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. 

Start schooljaar: meet and greet 

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van iedere groep uitgenodigd voor een informele informatieavond. U kunt tijdens deze informele avond vragen stellen over het onderwijs. Er is op deze avond voor elke groep één ronde waarbij ouders de belangrijkste informatie over dat leerjaar ontvangen en elkaar kunnen ontmoeten. Omdat beide ouders één groep kunnen bezoeken, wordt de informatie van de groep(en) van uw eventuele andere zoon/dochter waar u niet bij de presentatie aanwezig kon zijn, via de mail toegestuurd. 

Rapport & gesprekken 

Drie of vier keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van hun kind: het 10-minuten gesprek. 

 • De eerste uitnodiging is bij de start van het schooljaar (augustus). Voor dit gesprek nodigen we u samen met uw kind uit. In dit kennismakingsgesprek bespreekt u samen hoe leerkracht, ouders en kind kunnen zorgen voor een optimale ontwikkeling.
 • In februari en juni vinden de rapportgesprekken plaats. Voorafgaand aan deze gesprekken krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Om de periode tussen het startgesprek en het eerste rapportgesprek te overbruggen, bekijken de leerkrachten in november met welke ouders zij graag tussentijds in gesprek willen over de ontwikkeling van hun kind. De overige kinderen ontwikkelen zich in principe volgens verwachting en geven voor de leerkracht geen noodzaak voor een gesprek. Ouders van de laatstgenoemde groep, die wel behoefte hebben aan een gesprek, zijn natuurlijk welkom om dit kenbaar te maken aan de leerkracht.
 • De gesprekken in maart vinden op de woensdag (13.30-17.00 uur) en donderdag (14.45-20.00 uur) plaats. 
 • De gesprekken in juli vinden op dinsdag (14.45-20.00 uur) en woensdag (13.30-17.00 uur) plaats.
 • Ouders kunnen zelf hun afspraak inplannen via Parro.

Daarnaast is het tussentijds altijd mogelijk om een gesprek aan te vragen met de leerkracht. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder eventuele onzekerheden of zorgen met ons deelt en er niet mee blijft rondlopen. 

Informatie aan gescheiden ouders 

Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden/ oudergesprekken komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind. 

In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden. In een dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking. 
Van belang is dat de directie van de school schriftelijk op de hoogte wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij duidelijk dient te worden gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt. 
We begrijpen dat elke situatie anders is. Daarom zullen we bij eventuele nieuwe partners van een van de beide ouders ervan uitgaan dat alleen de eigen ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en richten we ons alleen op de eigen ouder. 

Ouderraad 

We hopen in schooljaar 2023-2024 weer veel activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen, samen met de school.

De leerkrachten zijn belast met het geven van de dagelijkse lessen. Het team kiest jaarlijks met elkaar welke extra activiteiten de school organiseert. Het schoolleven bestaat echter uit meer dan alleen onderwijs. Allerhande aanvullende activiteiten worden op touw gezet door de ouderraad. Zo zijn er gedurende het schooljaar vele gebeurtenissen die de ouderraad regelt, van de schoolfotograaf tot deelname aan schoolvoetbal en de avondvierdaagse. De ouderraad, bestaande uit enthousiaste ouders, zet zich in voor het helpen organiseren en assisteren van deze activiteiten. 

Er zijn voor deze activiteiten verschillende commissies in het leven geroepen.  

Hieronder volgen de commissies:  

 • Sport 
 • Luizenouders coördinatie 
 • Festiviteiten 
 • Cultuur en creativiteit (Globe) 
 • Schoolreisjes 
 • Schoolbibliotheek 

Meer informatie is te vinden via deze link: https://www.dewilge.nl/over-school/ouderraad 

Op de website is een smoelenboek te vinden, zodat u ook gezichten en namen kunt herkennen op het schoolplein. Verder zijn we bereikbaar via het emailadres or@dewilge.nl 

De ouderraad verwelkomt graag nieuwe actieve ouders om mee te denken en om actief te zijn bij tal van activiteiten.

Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt (nader in te vullen) per leerling. Jaarlijks ontvangt u een factuur van de Alberdingk Thijm Scholen met de vraag of uw dit bedrag wil betalen. Met deze bijdrage ondersteunt de Ouderraad diverse activiteiten:

• Drinken en wat lekkers tijdens de jaarlijkse sportdag en tijdens de sporttoernooien 
• Het paasontbijt 
• Eten en drinken voor de kinderen tijdens Carnaval 
• Een bijdrage voor het kerstdiner voor iedere klas 
• Activiteiten voor de groepen 8: survival, bezoek kamp Amersfoort en bijdrage kamp 
• Koffie, thee, koekje, drinken, ijsje voor de kinderen en begeleiders bij schoolreisje 
• Aanschaf van nieuwe boeken van groep 1 tot groep 8 voor in de schoolbibliotheek
• De schoencadeaus en klassencadeaus voor alle groepen bij het sinterklaasfeest. 
• Een cultuurbijdrage voor alle groepen 
• Een ijsje op de laatste schooldag voor alle kinderen 

Het schoolreisje en het schoolkamp worden niet betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders ontvangen van de school hiervoor jaarlijks een aparte factuur in het voorjaar. Het niet betalen van de ouderbijdrage en/of de facturen van de schoolreis en het -kamp niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname.

Onze school maakt gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de ouderbijdrage aan ouders. U ontvangt dan een e-mailbericht van WIS Collect, met daarin een link waarmee u direct en gemakkelijk via iDeal kunt betalen. U kunt dan direct via iDEAL betalen. U krijgt hierbij de keuze uit een bijdrage van € 40,- of € 50.- of € 60.- voor de ouderbijdrage. 

Wij doen een vrijblijvend beroep op de ouders die bereid zijn om meer te betalen aan de ouderbijdrage. Er zijn gezinnen op de Wilge die moeite hebben de ouderbijdrage te betalen. U kunt daarom een hoger bedrag kiezen om te betalen voor de ouderbijdrage. Dit zal ten goede komen aan de gezinnen die het financieel moeilijk hebben. 

Ouderhulp 

Ook op de Wilge is ouderhulp aan de orde van de dag. Ouders die kinderen vervoeren naar excursies, begeleiden op weg naar een onderwijsactiviteit, helpen in de schoolbibliotheek, ouders die helpen bij buitenschoolse activiteiten en festiviteiten of ouders die leerkrachten ondersteunen bij het leerproces (denk aan hulp bij lezen bijv). Ouderhulp vindt plaats onder verantwoordelijkheid en aansturing van de leerkracht (zie ook 'Excursies' onder 'Praktische zaken'). De hulp is vaak onmisbaar en wordt door leerkrachten erg gewaardeerd. Zonder deze ouders kunnen veel activiteiten niet of beperkt worden uitgevoerd. Ouders die de school vrijwillig helpen met allerlei activiteiten zijn niet verplicht een VOG te overhandigen.

Klassenouders 

Uit elke groep wordt bij de start van het schooljaar een of meerdere klassenouders gekozen. Zij coördineren de ouderhulp bij de diverse activiteiten gedurende dat schooljaar met uitzondering van de ondersteuning van het leerproces. Dit coördineert de leerkracht. 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door 4 ouders en 4 teamleden. Haar rechten en plichten zijn beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR overlegt met de directie en geeft advies of instemming over het schoolbeleid. De MR wordt door de directie geïnformeerd over beleidsvoornemens ten aanzien van bijvoorbeeld het onderwijs, personeelsbeleid of beleidsplannen. De MR kan ook zelf punten agenderen. Waar nodig worden er andere teamleden uitgenodigd, om plannen die gemaakt zijn, toe te lichten, zoals het Engelse onderwijs, het veiligheidsplan of Passend Onderwijs. 

De raad komt zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Onderwerpen worden door zowel directie als MR ingebracht. De directie geeft tijdens de vergadering een toelichting. Op basis van deze informatie geeft de MR advies of instemming. De MR vindt het belangrijk om zich zoveel mogelijk proactief op te stellen. Informatie over de inhoud van de vergaderingen kunt u teruglezen in de notulen. U kunt contact opnemen met de MR via: MR@dewilge.nl 

Zie ook: https://www.dewilge.nl/over-school/medezeggenschapsraad

Samenstelling van de raad 

Teamleden: Victor van Loenen, Jenny van Kampen en 2 nader in te vullen namen.

Ouders: Matthijs Remerij, Danielle Guillaume, Hanna Scholten (voorzitter) en Ilse van Eck.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Met ingang van 1 augustus 2009 valt onze school onder het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur, vertegenwoordigd door twee bestuursmanagers, overlegt geregeld met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van de bovengenoemde stichting. De richtlijn is dat iedere school uit zijn MR één ouder en één teamlid afvaardigt. Mirjam van der Geijs vertegenwoordigt als ouder de GMR, Jenny van Kampen als leerkracht. 

6. Wijk & omgeving

Wijkcentra

Er zijn enkele wijkcentra waar u terecht kunt voor activiteiten, hulp of ondersteuning op allerlei gebied. In de buurt van de school zijn dat:

 1. Wijkcentrum St.Joseph: https://www.stjosephhilversum.nl/
 2. Wijkcentrum de Geus: https://www.degeus-hilversum.nl/

Versa Welzijn & sociaal werkers 

Ook werken wijkcentra actief samen met Versa Welzijn. Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie in de Gooi- en Vechtstreek en Eemnes. Je ziet Versa Welzijn in wijkcentra, jongerencentra, in de buurtbus en op straat. Samen bouwen aan verbonden buurten. Zij organiseren activiteiten, specifieke hulp en kunnen u ook van ondersteuning zijn bij de opvoeding van uw kind: 

https://www.versawelzijn.nl/

De sociaal werkers van Versa Welzijn werken in teamverband. Soms op het niveau van gemeenten of dorpen, soms op het niveau van buurten en wijken. Maar in elk geval dichtbij de bewoners met wie zij samenwerken, van mens tot mens. Elke sociaal werker heeft ook een eigen deskundigheid of aandachtsgebied, zoals opbouwwerk, (school)maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, sociaal juridische dienstverlening, jongerenwerk, kinderwerk of vrijwilligerswerk.

Wanneer u twijfelt bij wie u moet zijn met welke vraag, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via ons algemene nummer 035 623 11 00 of info@versawelzijn.nl.

Voor verschillende onderwerpen zijn dit de contactpersonen in onze wijk: 

 • Kinderwerker (voor activiteiten voor kinderen en vragen over opvoeding/opgroeien):
  Roxanne Callenbach, rcallenbach@versawelzijn.nl, 06 13 96 56 67.
 • Jongerenwerkers (voor activiteiten voor jongeren en vragen over opvoeding/ opgroeien):
 • Maatschappelijk werker (voor praktische en psychische ondersteuning):
  Lineke van Oudgaarden, loudgaarden@versawelzijn.nl, 06 12 46 94 68.
 • Sociaal juridisch dienstverlener (voor vragen op financieel of juridisch gebied):
  André Barmentlo, abarmentlo@versawelzijn.nl, 06 13 96 59 12.
 • Mantelzorgondersteuner (voor vragen over mantel zorgondersteuning):
  Nanneke de Kuiper, nkuiper@versawelzijn.nl, 06 13 96 57 90.
 • Opbouwwerker (voor initiatieven en ondersteuning in de wijk):
  Mayke Vaes, mvaes@versawelzijn.nl, 06 11 03 68 97, insta: versa_mayke.
 • Beheerder Lopes Dias (voor info over gebruik van ruimtes of zaalverhuur):
  Trinette Boer, tboer@versawelzijn.nl, 06 13 42 63 96.
 • Assistent beheerder: Annette van Vliet, avliet@versawelzijn.nl
 • Sociaal verbinder (voor twijfel bij wie je in ons team terecht kunt):
  Damaris Lensink, dlensink@versawelzijn.nl, 06 22 62 00 98
  (Damaris vervangt tijdelijk Cindy de Vries, cvries@versawelzijn.nl, 06 30 17 76 52)

Buurtsportcoaches

Houdt uw kind ook zo van sport en bewegen? De Bink buurtsportcoaches hebben een gratis sportprogramma voor alle kinderen tussen de 2 en 18 jaar. Plezier in bewegen en sport staat voorop! Kijk op de volgende link voor meer informatie en toelichting over de mogelijkheden en aankomende activiteiten: 

https://binkkinderopvang.nl/over-bink/buurtsportcoaches/activiteiten-buurtsportcoaches-hilversum/

Wijkagenten

De wijkagenten in onze buurt zijn Floor Riessen en Piet Blaauw. 

Floor: "Als wijkagent ben ik de schakel tussen wijk en politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat af en deels achter de schermen. Ik ben voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast onderhoud ik contact met partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt - en bewonersorganisaties. Want veiligheid is iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.

Wilt u mij spreken? Bel dan 0900 8844 voor het maken van een afspraak. Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan 112."

 
7. Hulp & fondsen

Als het moelijk is...

Soms is het niet gemakkelijk in het leven en heeft u een periode extra steun of hulp nodig. Dat kan ook voor u als ouder gelden. Weet dat u altijd bij ons terecht kunt. U kunt zelf bepalen bij wie. Dat mag iemand zijn die u vertrouwt.

U kunt ook een bericht sturen om een afspraak te maken met een van onderstaande personen: 

Of u stuurt een bericht naar de administratie, waarin u aangeeft met wie u zou willen (af)spreken: administratie@dewilge.nl

Hulp & fondsen 

Onderstaande opties kunnen mogelijk hulp bieden wanneer nodig:

Kindpakket gemeente Hilversum

U heeft een laag inkomen of een uitkering. Vanuit het Kindpakket kunt u elk jaar geld krijgen voor uw kind. U kunt voor veel dingen een vergoeding aanvragen. U komt alleen in aanmerking als u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Zie: https://hilversum.nl/sociaal-plein/inkomen-toeslagen/kindpakket#pagenav-2

Een paar voorbeelden waarin u financieel ondersteund kunt worden als u in aanmerking komt:

 • Sporten: fitness, voetbal, tennis, zumba etc.
 • Voorstelling: theater, musical, muziekvoorstelling, dansvoorstelling
 • Museumjaarkaart
 • Schoolkosten of schoolkamp
 • Computer of laptop
 • Cadeautjes voor verjaardagen
 • Luiers en andere babyspullen
 • Zwemles voor een B-diploma of C-diploma
 • Reiskosten: NS-abonnement Dal Voordeel, abonnement voor de bus, metro of tram, ov-tegoed voor een persoonlijke ov-chipkaart
 • Identiteitsbewijs: een identiteitskaart of paspoort, inclusief pasfoto
 • Kinderfiets: U kunt 1 keer in de 4 jaar maximaal € 200 krijgen voor een kinderfiets voor kinderen vanaf 4 jaar

 

Jeugd en gezin Gooi en Vechtstreek

Ieder kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheidszorg; op advies en ondersteuning bij het gezond opgroeien en opvoeden. In de regio Gooi en Vechtstreek kunnen ouders hiervoor terecht bij Jeugd en gezin. Dat kan op elk gewenst moment. Daarnaast krijgen kinderen volgens een vast schema afspraken aangeboden op het consultatiebureau en/of bij de schoolverpleegkundige/schoolarts (groep 2 en groep 7). 

Voor meer informatie over opvoeden en opgroeien, vaccinaties en/of andere folders: http://www.jggv.nl/voor-ouders/

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord Holland betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen, waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of andere cursus/training. Voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

 

De voedselbank Gooi en Omstreken

Een goede en gezonde maaltijd voor u en uw gezin. Zoekt u hulp daarbij?
Voedselbank Gooi en Omstreken helpt u graag.
Komt u in aanmerking? Kijk op: https://www.voedselbankgooi.nl/web/

Of bel ons op: 035 – 5 33 88 36

Inloopspreekuren:
Als iemand (nog) geen verwijzer heeft om de aanvraag te verzorgen, dan kan men terecht bij een van onze inloopspreekuren:
 • Hilversum: op maandagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur – Bedrijfsgebouw Heelo, Oosterengweg 44, 1212 CN Hilversum.

 

Speel-o-theek Hilversum 

Bij de speel-o-theek kunnen kinderen speelgoed lenen, net zoals ze in een bibliotheek boeken kunnen lenen. Speel-o-theek De Steeg is door een aantal enthousiaste ouders opgericht in 1983.

Voor alle kinderen van nul tot tien jaar en hun (gast)ouders of opvoeders. Behalve de plek om speelgoed te lenen is de speel-o-theek ook een ontmoetingsplek voor (gast)ouders, terwijl de kinderen samen aan het spelen zijn. Wij vragen je wel vriendelijk om het speelgoed waar je kind mee gespeeld heeft (samen met je kind) weer op te ruimen.

Voor € 27,50 ben je een jaar lid. Wie dit geld niet heeft, kan een beroep doen op het Kindpakket van de gemeente Hilversum. Je kunt per keer vier stuks speelgoed lenen voor maximaal vier weken. 

 

Stichting leergeld 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Ze staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting leergeld wil deze kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. We helpen ouders en kinderen in de gemeente Hilversum: https://www.leergeldhilversumwijdemeren.nl/

 

Zelf hulp aanbieden aan een ouder/gezin van de Wilge?

Denk aan: 

 • Hulp bij administratie van een ouder 
 • Huiswerk helpen maken van een kind 
 • Wegbrengen naar of van school 
 • Voorlezen van kinderen die thuis geen Nederlands spreken
 • Helpen vertalen bij gesprekken op school waarbij u een vreemde taal en het Nederlands beheerst (bv u spreekt goed Arabisch én Nederlands)
 • Keertje oppassen in de middag 
 • Ouders helpen die pas in Nederland zijn en 'de weg' nog niet goed kennen.

Mocht u hierin interesse hebben of beschikbaar (willen) zijn als nodig, dan kunt u dit mailen naar: administratie@dewilge.nl

Of u wilt misschien een (extra) financiele bijdrage doen voor de leerlingen die dit nodig hebben? Zie:

 • Hoofdstuk Praktische zaken 'ouderbijdrage' 
 • Hoofdstuk Praktische zaken 'schoolreisje/kamp' 

 

8. Ideeënhoek

Als ouder kan het zijn, dat u in de loop van de schoolloopbaan van uw kind ideeën heeft die u graag wilt delen met de school. U kunt dit doen door uw idee te mailen naar: administratie@dewilge.nl

 

9. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

10. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl