1. De school

Algemeen 

De Wilge is een basisschool op katholieke grondslag, gelegen dichtbij het Mediapark in Hilversum. Een school met ruim 500 leerlingen en 24 groepen en twee locaties, waar we zo goed mogelijk rekening houden met verschillen tussen leerlingen. In alle groepen is ruim aandacht voor tweetaligheid, gebaseerd op het curriculum zoals we dat de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Twee locaties 

Op onze hoofdlocatie hebben de groepen 1 t/m 6 hun plek. De Wilge is gevestigd aan de Cornelis Drebbelstraat 64. Dit gemeentelijke monument is oorspronkelijk gebouwd in 1929 en ontworpen door architect N. Andriessen. We beschikken hier over 20 groepsruimtes, werkplekken, een speelzaal, centrale hal en een inpandige gymzaal. 
De Wilgetak is gevestigd aan de Jan Blankenlaan 8. Op deze locatie zijn 5 groepsruimtes en verblijven de groepen 7 en 8. 

Missie en visie 

De Wilge: waar je jezelf en de wereld leert kennen. 

Op de Wilge helpen we de kinderen hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Dit doen we door onderwijs te geven dat aansluit op de wereld om ons heen. Mede door de Engelse taal op een natuurlijke manier in ons lesprogramma te verweven, leren we kinderen internationaal bewust te zijn. 
We vormen met elkaar een zorgzame leer- en leefgemeenschap, waar we uitgaan van het goede van de mens op basis van onze katholieke grondslag. Deze visie valt samen te vatten in de thema’s: eigen mogelijkheden ontdekken, onderwijs dat aansluit op de wereld, en een leer- en leefgemeenschap vormen. 

 • Eigen mogelijkheden ontdekken: zelf keuzes maken en ergens verantwoordelijk voor zijn
 • Onderwijs dat aansluit op de wereld: Engels onderwijs en een internationaal georiënteerd programma
 • Een leer- en leefgemeenschap vormen: de wens dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich geaccepteerd, welkom en veilig voelen 

Directie 

Directeur: Mayke Hemmelder 

Adjunct-directeur: Janneke Winters 

Twee opeenvolgende leerjaren worden vertegenwoordigd door een leerjaarcoördinator. De leerjaarcoördinatoren vormen samen met de directie het managementteam (MT). Het MT heeft regelmatig overleg over beleidsmatige en organisatorische zaken. 

 

2. Onderwijs

Algemeen 

Bij de indeling van groep 3 t/m 8 zijn jaargroepen ons uitgangspunt: leerlingen met ongeveer dezelfde leeftijd vormen een groep. In deze groep wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerling bij het aanbieden van de leerstof. Dat doen we door leerlingen met verschillende ontwikkelingen groepsgewijs gedifferentieerd onderwijs te geven. In de groepen 1 en 2 vormen vier, vijf en zesjarigen samen een groep en ligt de nadruk op leren vanuit thematisch aanbod. Het leerlingenaantal ligt gemiddeld tussen 25-28 leerlingen. Alleen bij uitzonderingen kan de directie afwijken van deze groepsaantallen en kunnen groepsaantallen groter zijn.

Leergebieden en Methodieken 

Na het doorlopen van onze basisschool heeft een leerling zich de kerndoelen van het basisonderwijs eigen gemaakt en vindt de leerling aansluiting bij het Voortgezet Onderwijs. Hieronder treft u een overzicht dat globaal aangeeft op welke wijze er gewerkt wordt aan de diverse leergebieden. Elke leeftijdsgroep heeft daarbij zijn specifieke aanpak. 

LEERGEBIEDGROEPMETHODE OF ACTIVITEIT
NEDERLANDS  
Mondeling taalonderwijs 1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, voorlezen, hoeken, vertelkring, auditieve taaloefeningen, ipad, liedjes, versjes
  3 Veilig leren lezen, ankers, vertelkring 
  4 t/m 8 Taal actief, spreekbeurt, boekbespreking, (nieuws) kring, voorlezen
Schriftelijk taalonderwijs 1/2 Doelgerichte activiteiten gericht op taal/motoriek, (zelfstandig) werkbladen, letterboekjes, stempelen, ipad. 
  3 Veilig leren lezen, werkboek, schrijfmethode (Pennenstreken), spelling/dictees 
  4 t/m 8 Taal actief lessen, schrijfmethode (Pennenstreken), Spelling/taal/ontleden, gedichtjes/verhalen schrijven 
Taalbeschouwing,
waaronder strategieën
1/2 Doelgerichte activiteiten gericht op het fonemisch bewustzijn, kringspelletjes, voorlezen, ipad
  3 Veilig leren lezen, dictees 
  4 Taal actief toepassingslessen
  5 t/m 8 Technisch lezen en begrijpend lezen
ENGELS  

1 t/m 8 Liedjes, spelletjes, versjes, werkbladen, prentenboeken, thema's, rollenspellen, ander vak aanbieden in het Engels (bv IPC-les), in het dagelijks gebruik tijdens lessen in de klas en op Wacky Wednesday in de school
  4 t/m 8  tevens wordt de methode Big English ingezet
REKENEN EN WISKUNDE  
Wiskundig inzicht en handelen  1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, kringspelletjes, werkbladen, hoeken, ontwikkelingsmateriaal 
  3 t/m 8 WIG5 instructie, spelletjes, sommendictees, Met sprongen vooruit, redactiesommen, chromebook 
Getal en bewerking  1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, ontwikkelingsmateriaal, bouwhoek, constructiemateriaal, reeksen plakken
  3 t/m 8 WIG5 toepassing in werkboek, en schrift of digitaal m.b.v. ondersteunende software, sommendictees/redactiesommen (huiswerk), Pennenstreken voor cijfers schrijven, oefeningen cruciale doelen groepsplan
Meten en meetkunde 1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, kringspelletjes, werkbladen, hoeken, ontwikkelingsmateriaal .
  3 t/m 8 WIG5 projecttaken, oefeningen cruciale doelen groepsplan, redactiesommen
ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD  
Mens en samenleving 1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, International Early Years Curriculum, kringspelletjes, voorlezen, Personal Goals, Week van de Lentekriebels.
  3 t/m 8 Verkeer, Schooltv, Week v/d Lentekriebels, leerlingenraad, Personal Goals
 Natuur en techniek 1/2 International Early Years Curriculum, Werkbladen, uitjes naar boerderij, bos en hei, bezoek aan het Buitenhuis, thema's door het jaar heen, ontwikkelingsmateriaal
  3 t/m 8 International Primary Curriculum (IPC)
 Ruimte  1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, ontwikkelingsmateriaal
  3 t/m 8 International Primary Curriculum (IPC)
Tijd 1/2 International Early Years Curriculum, doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, dagen van de week
  3 t/m 8 International Primary Curriculum (IPC)
KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE
  1/2 Projecten (zoals Picasso), werkjes met diverse materialen (klei, papier etc.), 'Moet je doen', muziek, dramaspelletjes, tekenen, excursies (o.a. Globe, bibliotheek)
  3 t/m 8 'Moet je doen', drama en muziek, handvaardigheid en tekenen (op thema), knutselcircuit, excursies (o.a. Globe)
BEWEGINGSONDERWIJS   
  1/2 Doelgericht onderwijs nav de Parnassys leerlijnen voor jonge leerlingen, spelletjes, toestellen, dans, leerlijn, vakleerkracht gym, buitenspelen
  3 t/m 8 Vakleerkracht gym voor toestelles, Spelles (volgens boek Spel en bewegen), buitenspelen, Energizers, sportdag, deelname buitenschoolse activiteiten (Avondvierdaagse, schoolvoetbal, City run etc.) Basisdocument Bewegingsonderwijs deel 1 (voor buitenlessen)/deel 2 (spel) - H. Stroes/W. van Gelder
     

IPC en IEYC

We werken met International Primary Curriculum. Dit is een kerndoeldekkend programma waarbij alle wereldoriëntatievakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) in de groepen 3 t/m 8 geïntegreerd worden aangeboden. De aanbieding van de thema’s verloopt langs een vaste structuur. Na een enthousiasmerende start van een thema wordt nagegaan wat de kinderen al weten (de kennisoogst), vervolgens wordt vastgesteld wat ze nog meer over het onderwerp zouden willen leren. Het is een methode waarbij het accent ligt op het leren van vaardigheden en opdoen van kennis (onderzoek en verwerking). Het thema wordt afgesloten met een presentatie. Meer informatie kunt u lezen op www.ipc-nederland.nl 

Voor jonge leerlingen is het International Early Years Curriculum ontwikkeld. Het IEYC helpt het kind spelenderwijs leren. Op die manier worden de persoonlijke, emotionele, en sociale ontwikkeling van het kind optimaal gestimuleerd. Ook raken de leerlingen vertrouwd met de IPC-werkwijze voordat ze naar groep 3 gaan. De groepen 1/2 bieden jaarlijks enkele IEYC thema’s aan. 

Internationalisering 

Onderwijs in het Engels

We zien tweetalig primair onderwijs als een belangrijke onderwijskundige ontwikkeling, die bijdraagt aan het uitvoeren van onze missie. Leerlingen die meer dan één taal spreken, hebben een voordeel in de maatschappij van nu en die van de toekomst. Een wereldtaal als Engels biedt onze leerlingen een venster naar andere landen en culturen en zorgt voor verbinding. 

Daarnaast draagt meer aandacht voor taal bij aan de algemene taalontwikkeling van het kind, dus ook aan de moedertaal. Vanuit die gedachte zetten wij ons in om tweetalig primair onderwijs op de Wilge te realiseren, met als doel onderwijs te bieden dat van onze leerlingen ‘confident communicators’ in een tweede taal maakt; dat wil zeggen dat zij vertrouwd raken met de Engelse taal en dat zij deze vrijuit durven te spreken. 

Door het Engels bieden we kansen aan onze leerlingen die opgroeien in de omgeving van onze school: tweetalig aanbod om de hoek, zonder extra kosten, voor iedereen, ongeacht achtergrond of cognitieve vaardigheden. 

Na deelgenomen te hebben aan de TPO-pilot biedt de Wilge gemiddeld 15% van het reguliere onderwijs in het Engels aan in de groepen 1 t/m 8. We zien dit als een realistisch streven, waarbinnen de gehele school eenduidig aanbod op het Engels geeft.  

In onze visie gaan we ervan uit, dat tweetalige taalverwerving een natuurlijk proces is en dat tweede taalverwerving door middel van immersie (onderdompeling) optimaal tot stand komt. Bij immersie gaat het erom leerlingen in situaties te brengen, waarin zij ondergedompeld worden in een andere taal. Wij houden op woensdag bijvoorbeeld de 'Wacky Wednesday'; op deze dag spreken we in de school Engels. 

Internationalisering

 Wij besteden elke maand aandacht aan een internationaal feest: 

 September Europese dag van de talen
 Oktober  Diwali/ Divali - India 
 November Thanksgiving- Amerika, Canada 
December 

Sinterklaas - Nederland 

Paarse vrijdag- LHBTQ+

Kerst - Christendom, Wereld 

 Januari Chinees Nieuwjaar - China 
 Februari Carnaval - Christendom, Wereld
 Maart

Holifestival- India 

Ramadan (maand wisselt) - Islamitisch

April  Pasen- Christendom, wereld 
Mei Reconciliatie - Australië 
Juli Kettingtas- Suriname, Nederland

Door aandacht te geven aan culturele feesten in de school zien we:

- ouders/kinderen materiaal meebrengen om te laten zien en ons te vertellen over hun vieringen en cultuur
- ouders die ons bedanken voor het aandacht geven aan deze vieringen
- kinderen die meer kennis krijgen over de hele wereld
- trotse kinderen die ons graag vertellen over hun eigen cultuur en land
- meer bewustzijn bij de leerkrachten en meer openheid voor de verschillende nationaliteiten binnen onze school
- leerkrachten en ouders die voorstellen doen voor nieuwe vieringen om deel uit te laten maken van ons onderwijs.

Kenmerkend voor ons onderwijs is: 

 • de nadrukkelijke en zichtbare plek die het Engels heeft in het onderwijsprogramma: niet alleen als taal om te leren, maar juist als taal om mee te leren tijdens alle andere momenten in het onderwijs,
 • een schoolklimaat waarin het gebruik van de tweede taal een vanzelfsprekendheid is,
 • het streven om leerlingen een hoger taalvaardigheidsniveau in de doeltaal te laten bereiken (met de nadruk op spreken en begrijpen), zonder dat dit ten koste gaat van de vakinhoud of van het Nederlands,
 • onderwijs met een internationale en interculturele dimensie, waarin meertaligheid als een meerwaarde wordt gezien.

Zelfstandigheid 

Zelfstandig werken 

Naast instructie is zelfstandig werken een belangrijk onderdeel in ons lesprogramma. Daarmee ontwikkelen de leerlingen de volgende vaardigheden: 

 • Omgaan met uitgestelde aandacht
 • Zelf oplossingen vinden
 • Zorgdragen voor materialen
 • Werken op eigen niveau
 • Werk plannen
 • Samenwerken en elkaar helpen 

Leerkrachten benutten de zelfstandige werktijd van de leerlingen om onderwijs op maat te bieden aan individuele – of groepjes leerlingen. 

Taakspel 

In de groepen 4 t/m 8 wordt Taakspel ingezet. Taakspel is een groepsgerichte werkwijze om leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Het beïnvloedt het taakgerichte gedrag van leerlingen. Als er minder verstoringen zijn tijdens een les, kan er beter gewerkt worden. Bovendien leidt het op een prettige manier met elkaar omgaan tot een beter klimaat in de klas 

ICT 

De Wilge is ruim voorzien van computers, digiborden, goede netwerkverbindingen en draadloze internetverbinding. Alle computers zijn verbonden met het netwerk van de school. Vanaf groep 5 beschikken alle leerlingen over een chromebook. In de groepen 3 en 4 hebben twee leerlingen samen een chromebook. In de groepen 1/2 worden regelmatig tablets ingezet. De maximale schermtijd is aangepast aan het leerjaar (groepen 1/2 max 5% en bovenbouwgroepen max 20% ). We werken met alle vakken nog in boeken en schriften, omdat het belangrijk is voor het goed opnemen en eigen maken van nieuwe leerstof.

De computer in de klas wordt voor verschillende onderdelen in het onderwijs gebruikt: 

 • oefening en verwerking van leerstof bij rekenen, taal en spelling
 • opzoeken van informatie en het maken van opdrachten
 • bedenken, ontwerpen, presenteren (creatieve technologie) 

In alle groepen is structureel aandacht voor mediawijsheid. Daarbij gaat het om bewust, kritisch en actief inzetten van digitale vaardigheden en alle beschikbare media, om ervoor te zorgen dat leerlingen actief kunnen deelnemen aan de wereld om hen heen. 

Leren programmeren 

Leerlingen van alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen kunnen deelnemen aan de lessenserie Leren Programmeren. Dit is een lessenserie bedoeld voor leerlingen met belangstelling voor techniek en die voorop lopen met de stof op school. Elke school mag een paar leerlingen voordragen, de lessenserie wordt afgesloten met een zelfgemaakt besturingsprogramma, website of game. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de leerkracht geïnformeerd. 

Atelier de Wilge 

Om de leerlingen van de bovenbouw de mogelijkheid te geven om interesses te verdiepen en zich breed te ontwikkelen, bieden we hen enkele keren per jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan Atelier de Wilge. De leerlingen kunnen kiezen uit een breed en gevarieerd aanbod van activiteiten die niet vanzelfsprekend tot het gewone lesprogramma horen, zoals debatteren, duurzame school, meubels opknappen, yoga, handlettering, programmeren of zwemmen. Het Atelier is klas- en leerjaar doorbrekend opgezet om de onderlinge verbondenheid te stimuleren. Tijdens deze workshop ontmoeten de kinderen leerlingen uit andere groepen en leerjaren en werken ze samen. 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Burgerschapsvorming 

Gedurende de schoolloopbaan stimuleren we dat leerlingen zelfstandig verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap binnen of buiten de school. Deze activiteiten zijn divers en passend bij de leeftijdsfase van het kind. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: 

 • Leerlingen leiden bezoekers rond
 • Leerlingen begeleiden kleuters bij/naar een activiteit
 • Leerlingen van de bovenbouw worden vertegenwoordigd in de leerlingenraad
 • Leerlingen nemen deel aan goede doelen acties
 • Oudere leerlingen zijn tutoren voor jongere leerlingen 

Personal Goals 

Personal Goals zijn eigenschappen die we leerlingen willen meegeven voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. De 8 verschillende personal goals die we onderscheiden zijn: samenwerking, doorzettingsvermogen, communicatie, moreel besef, onderzoeken, bedachtzaamheid, aanpassingsvermogen en respect.

Leerlingvolgsysteem 

Welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen wordt systematisch gevolgd aan de hand van signaleringslijsten die de leerkracht invult. In de groepen 5 t/m 8 vullen de leerlingen daarnaast zelf deze vragenlijsten in.

3. Leerlingbegeleiding

Algemeen 

De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen. Daar waar er sprake is van specifieke onderwijsbehoefte treedt de leerkracht in overleg met de Intern Begeleider (IB’er). De Intern Begeleider (IB) bewaakt de ononderbroken ontwikkelingslijn van iedere leerling gedurende de basisschooltijd. Twee keer per schooljaar nemen we toetsen af (CITO) op de gebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal, technisch lezen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd (ZIEN). 

Soms blijkt het nodig te zijn om externe deskundigen in te huren. Binnen onze stichting is een zorgteam van psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers dat ons ondersteunt en na doorverwijzing allerlei onderzoeken verricht om een volledig beeld van het kind te krijgen (het Nuyens).

Maatwerkgroep 

De maatwerkgroep begeleidt leerlingen die moeite hebben de gemiddelde snelheid en het gemiddelde niveau bij te benen en leerlingen met juist een (heel) hoog werktempo en werkniveau. De doelstelling van de Maatwerkgroep is deze leerlingen door een korte begeleiding te stimuleren om bepaalde onderwerpen in de eigen groep uit te werken of hiaten in het leerproces door extra instructie zodanig te beperken, dat zij de aansluiting bij de groep blijven behouden. 

Leeskliniek 

Leerlingen met hardnekkige leesproblemen komen in aanmerking voor behandeling in de leeskliniek. Doelstelling van de leeskliniek voor de individuele leerling: het bieden van een nieuwe impuls met betrekking tot lezen. Leerlingen met een hardnekkig leesprobleem krijgen gerichte hulp geboden en getracht wordt de leesmotivatie te verbeteren. De behandeling vindt 2 maal per week plaats; in de afbouwfase wordt dit teruggebracht tot 1 maal per week. 

ATlasgroep

De ATlasgroep Alberdingk Thijm Scholen heeft een deeltijdprogramma voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8 met hoogbegaafdheid: de ATlasgroep; een onderwijsvoorziening van één of twee dagen per week. Uniek is dat de leerling verbonden blijft aan de eigen school. Het gaat om leerlingen met een andere manier van denken en andere onderwijsbehoeften. De aanpak van de ATlasgroep heeft als doel dat hun ontwikkeling in goede banen wordt geleid. De ATlasgroep is gehuisvest op de Paulusschool in Hilversum en op de Binckhorst in Laren.

Doubleren 

Uitgangspunt op onze school is dat kinderen in principe dienen door te stromen in hun schoolloopbaan. Incidenteel kan het voorkomen dat er argumenten zijn om een leerling een schooljaar over te laten doen. We streven er echter naar, altijd samen met ouders, door zorgvuldig overleg tot overeenstemming te komen. Wanneer er geen overeenstemming bereikt kan worden, neemt de school het besluit. Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3. 

Als het niet past  

Het kan voorkomen dat de school de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Zie verder Hoofdstuk 6 Afspraken- Als het niet past. 

Medische informatie 

Soms hebben kinderen levensbedreigende allergieën en stellen ouders de school hiervan op de hoogte. Het is erg belangrijk dat iedereen op school dit dan ook weet. In dergelijke gevallen wordt binnen de school duidelijk kenbaar gemaakt welk kind het betreft en welke medische handelingen noodzakelijk zijn. Wanneer ouders en school afspraken hebben gemaakt over medische handelingen vragen wij ouders deze te ondertekenen. 

Coördinator Leerlingzaken 

De school heeft een Coördinator Leerlingzaken (CL) in dienst, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de Interne Begeleiders worden leerlingen naar de Coördinator Leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GGD, Centrum Jeugd en Gezin en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De Coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerlingoverleg (MLO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, dan worden ouders daar uiteraard actief in betrokken.

Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Bij het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De signalen worden in eerste instantie besproken met de ouders. Daarna volgt collegiale consultatie en overleg met de leerlingcoördinator. Na bespreking volgt de afweging: hulp bieden en/of melden bij Meldpunt Kindermishandeling. 

Handle with Care 

Vanaf 10 mei 2022 doet De Wilge mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de politie en Veilig Thuis. Het is een project vanuit Augeo in samenwerking met de gemeente Hilversum en scholen in Hilversum. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.  

De juf of meester kan hem of haar tot steun zijn en rekening houden met wat de leerling nodig heeft. De leerling voelt zich gehoord, gezien en begrepen. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen en sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt zodat mogelijke schade wordt voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’. 

Als Veilig Thuis voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de directeur of de intern begeleider waar de leerling op school zit:  

 • de naam van de leerling; 
 • de geboortedatum van de leerling; 
 • het signaal ‘Handle with Care’. 

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt Veilig Thuis niet met de school.  

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangen heeft, neemt zo snel mogelijk contact op met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen, mocht de leerling daar behoefte aan hebben. 

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van Veilig Thuis. Het signaal delen we alleen met de desbetreffende collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.  

Wilt u meer weten over dit project, dan kunt u meer lezen op de website van Augeo: 

https://www.augeo.nl/nl-nl/handle-with-care/ 

Externe hulp buiten school 

Soms schakelen ouders op eigen initiatief externe hulp in om hun kind te laten begeleiden. We wijzen erop dat deze extra hulp in principe niet onder schooltijd kan plaats vinden.

De school gaat bij het beslissen over een dergelijk verzoek uit van het wettelijke gegeven dat onderwijstijd besteed moet worden aan onderwijs (en niet aan andere zaken). Wanneer ouders en school de te verlenen hulp zien als een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Dit is ter beoordeling aan de directeur van de school. Dit geldt ook voor dyslexiebehandelingen. Op het moment dat dit gebeurt wordt hiervoor het 'Toestemmingsformulier bijzonder verlof onder schooltijd' door ouders en school ingevuld. 

Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat hierdoor ontstaat. Dit betreft bijvoorbeeld afspraken over de frequentie en de tijdsduur van de hulp en de wijze waarop overleg met school plaatsvindt. 

Resultaten en overgang naar het voortgezet onderwijs 

Op de schaal van 500 tot 550 was onze schoolscore over de afgelopen vier jaar: 

Schooljaar 2017 – 2018: 536,6 
Schooljaar 2018 – 2019: 537,9 
In 2020 is de Eindtoets basisonderwijs vervallen vanwege Covid 19.
Schooljaar 2021 - 2022: 535,4 

Ieder jaar scoort de school boven het landelijke gemiddelde. De adviezen die we de kinderen in 2021-2022 hebben gegeven zijn: 

 Gegeven adviezen  Aantal %
 VMBO BL 3 5,9
 VMBO BL/KL 3 5,9
 VMBO KL 3 5,9
 VMBO GL 2 3,9
 VMBO TL 11 21,6
 VMBO TL/HAVO 4 7,8
 HAVO 12 23,5
HAVO/VWO 3 5,9
VWO 10 19,6

 

Hieronder staat de schoolkeuze vermeld van de leerlingen uit groep 8 van het schooljaar 2021 - 2022: 

 St. Aloysius College  6
 A. Roland Holst College  6
 Alberdingk Thijm College 13
 Alberdingk Thijm Mavo 3
 College De Brink 4
 Comenius College 3
 Groot Goylant 2
Hilfertsheem 4
Vechtstede college  1
Laar & Berg 5
Lucent College 4

 

Schooladvies Voortgezet Onderwijs 

Vanaf groep 6 bespreekt de leerkracht tijdens de rapportgesprekken het uitstroomprofiel van de leerling met de ouders. In oktober worden de ouders van de groepen 7 en 8 en de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een informatieavond over advies en aanmelding VO. In de eerste week van januari vinden voor de leerlingen van groep 8 de adviesgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek licht de leerkracht het schooladvies toe. 

Het advies wordt gebaseerd op:​

 • Het cognitieve profiel (resultaten leerlingvolgsysteem groep 6-8)
 • Motivatie, interesse en huiswerkattitude​.​
 • Zelfstandigheid en taakgericht kunnen werken​.
 • Concentratie en werktempo​.​
 • Sociale vaardigheden​.

Het advies wordt vastgesteld door leerkrachten, IB en de directie.

 

4. Praktische zaken

Aanmelding en toelating leerlingen Wilge

 Aanmelden 

U kunt uw kind vanaf 0 jaar bij ons aanmelden. U kunt via administratie@dewilge.nl contact opnemen voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Daarna kunt u besluiten om uw kind aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat u na afloop van het gesprek ontvangt. Wanneer de school het aanmeldingsformulier binnen heeft, krijgt u een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Wij gaan ervan uit dat uw kind niet bij een andere basisschool is aangemeld, zodat we zeker zijn van de komst van uw kind. 

Kinderen mogen volgens de Wet op het primair onderwijs vanaf 3 jaar officieel ingeschreven worden op de basisschool. Om die reden is uw kind ‘aangemeld’ op onze school en nog niet ‘ingeschreven’. 

Plek voor uw kind 

Na de aanmelding krijgt u een bevestiging van ontvangst. Ook geven wij dan aan of er voldoende plaatsen beschikbaar zijn en of u ervan uit kunt gaan dat uw kind een plek heeft op onze school. 

Inschrijving 

Op het moment dat uw kind 3 jaar wordt ontvangt u van ons (nogmaals) een bevestiging van de eerdere aanmelding en gaan we over tot officiële inschrijving van uw kind. Dit is een wettelijk verplichte handeling. Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u een bericht over de groepsindeling en een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht. 

Leerlingen die van een andere school komen 

Wanneer ouders/verzorgers zich tot ons wenden met een verzoek tot tussentijdse plaatsing, volgen we een vaste procedure.

 • We vragen de ouders de eigen school in te lichten.
 • Daarna vindt een oriënterend gesprek plaats tussen de ouders en de Intern Begeleider.
 • Wanneer de ouders de procedure willen vervolgen, neemt de Intern Begeleider contact op met de huidige school t.a.v. de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de betreffende leerling. Ook wordt gekeken naar de groepsgrootte en samenstelling van de groep waarin de leerling eventueel zou instromen.
 • Na dit onderzoek maken Intern Begeleider en directeur de afweging of er voldoende mogelijkheden zijn voor een succesvolle instroom. De volgende factoren spelen een rol bij wel of geen toelating van kinderen in groep 2 t/m 8:
  • De groepsgrootte
  • Het aantal leerlingen in een groep dat extra ondersteuning krijgt 
  • De reden van schoolwisseling anders dan verhuizing.
 • Daarna neemt de school een besluit en deelt dit mede aan de betreffende ouders. 

Adviesroute naar school 

Een van de knelpunten tijdens de ochtendspits in de Cornelis Drebbelstraat wordt veroorzaakt doordat automobilisten uit twee richtingen komen en elkaar moeten passeren. De school hanteert daarom tijdens de haal- en brengtijden een adviesroute. We vragen ouders zoveel mogelijk hun kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen om daarmee de verkeersdruk in de buurt te beperken. We verzoeken ouders die per auto naar school komen, om vanaf de kant van het Dr. P.J.H. Cuypersplein de straat in de rijden, om zo de doorstroming in de straat te bevorderen.

Bestrijding hoofdluis 

Op de Wilge hebben we een actief beleid ter preventie en bestrijding van hoofdluis. Door de luizenwerkgroep is een protocol opgesteld, dat aansluit op de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Voor de kinderen houdt dit in dat zij na iedere vakantie nagekeken worden op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten door een zogenaamde ‘luizenouder’. Na een luizencontrole krijgt u via de betreffende groepsleerkracht bericht, als bij uw kind luizen of neten geconstateerd zijn. Tevens wordt u dan op de hoogte gebracht van hoe u de besmetting het beste te lijf kunt gaan. 

Het haar dagelijks kammen met een speciale netenkam is daarbij het belangrijkst. Mocht u zelf op enig moment in het schooljaar hoofdluis bij uw kind constateren, meld dit dan altijd zo snel mogelijk aan de groepsleerkracht. 

Continurooster 

De school hanteert een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen overblijven en onder begeleiding van de leerkracht de meegebrachte lunch gebruiken. Bij de lunch sluiten we zoveel mogelijk aan bij de gebruikelijke etiquette. 

 • Vóór of na het eten naar het toilet.
 • De kinderen uit de onderbouw zitten op de eigen plaats, kinderen uit de bovenbouw hebben vrije keuze, maar eten aan tafel.
 • Leerlingen beginnen na het ‘startmoment’ (lied of smakelijk eten wensen) met eten.
 • Van de leerlingen wordt verwacht dat ze opeten wat ze hebben meegekregen van thuis.
 • Snoep en kauwgom zijn niet welkom (zie gezond beleid).
 • Tijdens het eten kan er worden voorgelezen of naar muziek geluisterd .
 • Er wordt terughoudend omgegaan met het gebruikmaken van het digibord (film, voorleesboek, uitzending schooltv) tijdens de lunch. 

Excursies 

Alle groepen gaan wel eens op excursie. Daarbij wordt een beroep gedaan op ouders om de kinderen te vervoeren. Wij willen bij dit vervoer voldoen aan de wettelijke regels en laten ons daarbij adviseren door de VVN (Veilig Verkeer Nederland).

Dat betekent: 

 • Alleen kinderen onder de 12 jaar van 1.35 cm of langer mogen voor in de auto zitten en moeten dan net als iedereen de (driepunts) autogordel dragen.
 • Kinderen onder de 12 jaar behoren op een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel te zitten.
 • Kinderen vanaf 3 jaar achter in de auto, moeten altijd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingsmiddel zitten. Als een dergelijk kinderbeveiligingsmiddel er niet is, dan moeten ze de voor hen bestemde en aanwezige autogordels gebruiken. Ze mogen achter in de auto de driepuntsgordel als heupgordel gebruiken. 

Benzine- en parkeerkosten bij uitstapjes met school worden niet vergoed. 

Fietsen 

Wij begrijpen dat het voor de kinderen die ver weg wonen, noodzakelijk is om met de fiets te komen. De kinderen die binnen een loopafstand van ongeveer 10 minuten van de school wonen, adviseren we echter om te voet naar school te komen. Leerlingen die op de fiets komen plaatsen hun fiets in de omheinde fietsstalling. 

Elke groep heeft in de fietsenstalling een eigen gebied: 

 • Groep 1 t/m 6 plaatst de fiets in de rekken bij het grote plein. 
 • Groep 7 en 8 plaatsen hun fiets in de daarvoor aangewezen rekken op de Wilgetak. 

Alle fietsen moeten in het rek geplaatst worden. Als het niet anders kan (bv. vanwege dikke fietsbanden) wordt de fiets tussen de rekken geplaatst. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van fietsen. 

Gezond beleid & trakteren

We vinden het belangrijk een voorbeeld te zijn voor kinderen in het gezond eten en gedragen. Daarom zijn snoep/chocola/ koekjes tijdens schooluren niet toegestaan. We vragen aan ouders het gezonde beleid samen met ons na te leven. Dit houdt in:   

 • Het 10-uurtje is een groente/fruit moment. We vragen u uw kind groente/fruit mee te geven.   
 • Lunch: u bepaalt zelf wat u uw kind meegeeft. Wel vragen we u geen snoep, chocola, koekjes of koeken met chocola etc mee te geven. We vragen u hier zelf een verstandige keuze in te maken.   
 • Traktaties: we vragen u creatief om te gaan met gezonde traktaties. Er zijn veel voorbeelden op internet te vinden. Als u een andere keuze maakt, zullen wij dit niet verbieden. Wel willen we u dringend vragen geen zakken snoep of cadeautjes uit te delen. Hou het klein, gezellig en fijn!
 • Drinken: we vragen u uw kind drankjes mee te geven waar niet te veel of geen suiker in zit.  

Op het moment dat een leerkracht ziet dat het gezonde beleid niet wordt nageleefd, zal hij/zij hierover contact opnemen met de ouders. En het verzoek doen rekening te houden met het beleid van de school.

Goede doelen 

Er zijn nogal wat instanties die bij onze school aankloppen om medewerking van de leerlingen te vragen bij acties voor ‘het goede doel’. De commissie ‘Goede Doelen’ maakt ieder jaar een keuze uit alle acties en organiseert één keer per jaar een inzameling voor het goede doel. De leerlingen van groep 8 mogen kinderpostzegels verkopen. Verplicht is het zeker niet en we maken er ook beslist geen wedstrijd van. Uiteraard kunnen kinderen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet juist uitvoeren van bestellingen. 

Grensoverschrijdend gedrag 

In geval van grensoverschrijdend gedrag door een leerling, hanteren we beleid waarin we door middel van interventies en sancties het ongewenste gedrag van de leerlingen willen begrenzen en stoppen. We hebben daarbij als doel het sociaal veilig te houden voor iedereen in de school en klas. Daarbij is het uiteindelijk mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Zie voor schorsing, time-out en verwijdering (H3 Afspraken).

Gymlessen 

Tijdens de gymlessen dragen alle leerlingen gymkleding en gymschoenen. Meisjes met lang haar dienen een elastiekje in de gymtas te hebben. De gymkleding en gymschoenen blijven op school en zitten, voorzien van naam, in de gymtas. Als de kinderen buiten gymnastiek hebben, is het raadzaam om gemakkelijk zittende kleding aan te hebben en dichte schoenen te dragen. De kinderen kunnen zich dan ook omkleden zodat hun gewone kleding fris blijft. Als de kinderen geen gymkleding bij zich hebben, mogen zij niet meedoen met de gymles. Als de kinderen door een blessure niet kunnen mee gymmen, krijgen ze een andere taak tijdens de les. We vragen ouders een bericht te sturen aan de groepsleerkacht als er sprake is van een blessure. 

Huisdieren in en om de school

Veel kinderen hebben last van allergieën of hebben angst voor bijvoorbeeld honden. Daarom hebben wij als regel gesteld, dat dieren in het gebouw en op het schoolplein niet welkom zijn. Wij vragen u vriendelijk bij het brengen en halen van uw kind uw huisdier buiten het schoolplein te laten. Het meenemen van een huisdier voor een spreekbeurt is mogelijk in overleg met de leerkracht.
We maken volgens de wet een uitzondering en dat is het toelaten van honden die worden opgeleid tot een KNGF-hond. Mocht dit voorkomen, dan informeren we ouders en kinderen van tevoren.

Huiswerk 

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen huiswerk mee. In groep 5 is dat nog niet zoveel, maar in de verdere leerjaren bouwt dit langzaam op. Hierover hebben we afspraken per leerjaar in de school. Daarmee bereiden we de leerlingen voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs en leren we hen om te gaan met het maken van huiswerk. De leerkracht kan topografie of een werkblad meegeven met oefenstof voor spelling, rekenen, taal of begrijpend lezen. Dit werkblad sluit aan bij de behoefte van de groep. 

In individuele gevallen kan het zijn dat de leerkracht met de ouders afstemt, dat hun kind voor een bepaald onderdeel extra oefenstof krijgt. Dit kan vanaf groep 3 aan de orde zijn. 

Kijk- & inloopmomenten voor ouders 

De afgelopen jaren hebben we door corona ervaren, dat ouders niet altijd meer de school in konden komen. Op het moment dat dit speelt, informeren we ouders via de nieuwsbrief en wijken we af van onderstaand beleid. 

Groepen 1/2   

Ouders van kinderen in de groepen 1/2 mogen 1x per week mee naar binnen lopen (8.20-8.30 uur). De inloop is bedoeld om ouders en kinderen de gelegenheid te geven met elkaar de klas in te gaan. Het is niet de bedoeling dat u deze 10 minuten gebruikt voor vragen en/of bespreken van problemen met de groepsleerkracht. U kunt daarvoor een afspraak maken met de groepsleerkracht. 

Ouders mogen op dinsdag of donderdag inlopen. Ouders maken zelf de keuze welke dag ze inlopen.  

 • We vragen om per bezoekmoment 1 ouder mee te laten komen naar binnen en niet beide ouders. 
 • We verwachten dat ouders zelf wekelijks deze keuze kunnen maken en zich ook houden aan 1x per week.  
 • Nieuwe ouders mogen bij de start de eerste week nog steeds alle dagen meelopen met hun kind.  

Groepen 3 t/m 8    

Aan het eind van (bijvoorbeeld) een (IPC)thema worden ouders uitgenodigd de groep van hun kind te bezoeken. Ouders en kinderen kunnen dan het werk bekijken en/of toelichten. Ook deze bezoeken worden op basis van inschrijving georganiseerd. Bij elk thema kiezen we andere dagen, om zo alle ouders altijd de kans te geven om te kunnen komen. Ouders worden vooraf door de leerkracht ingelicht op deze kijk & bezoekmomenten.    

Leerlingenraad

Op de Wilge hebben we een leerlingenraad. Het is belangrijk om leerlingen mee te laten denken en ze verantwoordelijk te maken voor het reilen en zeilen op school. Leerlingen mogen ook zelf onderwerpen aandragen. We organiseren dit als volgt: 

 • Jaalijks kiezen we nieuwe leerlingen die in de raad plaatsnemen.  
 • Er is uit de groepen 5, 6, 7, 8 één leerling vertegenwoordigd in de raad.
 • Om de 4 à 6 weken is er een vergadering.
 • Leerlingen in de raad krijgen een rol en taak als voorzitter, notulist, tijdbewaker, etc.
 • De groep wordt begeleid door een leerkracht.

Leerplicht & verlof 

Dankzij de leerplichtwet kunnen alle kinderen in Nederland onderwijs volgen. In de wet is zelfs het recht op onderwijs vastgelegd. Daar hoort bij dat kinderen van 5 tot 16 jaar naar school moeten, en dus leerplichtig zijn. Klik op onderstaande link voor een toelichting op de rol van deze instantie https://www.rblgv.nl/leerplicht-startkwalificatie/ 
 
Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde 'extra verlof' zijn regels opgesteld vanuit de leerplichtwet. De school dient zich aan deze wet te houden.

Reden  

Maximum aantal dagen  

Toelichting

Vakantie i.v.m. arbeid  

10 aaneengesloten.  

Niet in de eerste 2 lesweken na de zomervakantie.  

Het moet zichtbaar worden aangetoond dat in geen enkele schoolvakantie van dat schooljaar, 2 weken aaneengesloten verlof kan worden opgenomen zonder dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.  

Bruiloft t/m 3e graad familie  

In Nederland maximaal 2 indien er ver gereisd moet worden, anders 1.  

In het buitenland: maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft.  

De bewijslast ligt bij ouder(s)/ verzorger(s). Trouwkaart en/of kopie trouwakte. 

Verhuizing  

Maximaal 1  

 

Overlijden bloed- of aanverwant  

 Nader te bepalen, afhankelijk van de situatie

De bewijslast ligt bij ouder(s)/ verzorger(s). Rouwkaart en/of kopie akte van overlijden. 

25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum  

12,5, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of grootouder(s).  

Maximaal 1  

Een dag 

Religieuze feesten Maximaal 1  Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.

Gewichtige omstandigheid  

Maximaal 10  

De reden moet buiten de wil van de ouder(s)/ verzorger(s) en/of leerling zijn gelegen (overmacht of wettelijke verplichting waar de ouder niets aan kan wijzigen.  

Er kan geen verlof worden opgenomen voor: 

 • Familiebezoek in het buitenland 
 • Goedkope tickets/ vakantieaccommodatie in het laagseizoen 
 • Tickets die al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode 
 • Het kind is nog maar net 5 jaar 
 • De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn.  
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte 
 • Samen reizen  
 • Kroonjaren (verjaardagen)  
 • Sabbatical 
 • Wereldreis/ verre reis 

Op het moment dat ouders geen toestemming krijgen voor verlof en het kind toch van school houden, is de school verplicht dit te melden bij de Leerplichtambtenaar. De school wordt gecontroleerd op het toepassen van de wettelijke verlofregeling en bij een onjuist genomen besluit kan de school, net als de ouders, een boete tegemoet zien. De controle hierop wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

Zie ook Hoofdstuk 3, Afspraken, Verlofregeling.

Mobieltjes & smartwatches op school 

Op school is de afspraak dat de mobieltjes/smartwatches in de tas worden opgeborgen. Daar blijven ze onder schooltijd (dus ook tijdens pauze en lunch) in zitten. De tassen hangen in de gang. Als er toch een mobieltje uit de tas komt, krijgt de leerling een waarschuwing. Bij herhaling neemt de leerkracht het mobieltje/smartwatches in. In dat geval kan de leerling hem samen met een ouder komen ophalen. We wijzen u er op dat we als school niet aansprakelijk zijn bij verlies. Wanneer er een dringende reden is om naar huis te bellen, doen de leerlingen dit in overleg met de leerkracht met de telefoon van school. 

Naschoolse opvang 

Veel leerlingen maken na schooltijd gebruik van BINK Kinderopvang. Kinderen worden na schooltijd bij Mirakel of Nok opgevangen. Voor informatie en inschrijving kunt u zich wenden tot www.binkkinderopvang.nl of 035 - 628 58 79. 
Ook maken onze leerlingen gebruik van de Kindergarden. Voor meer informatie: www.kindergarden.nl of 035 - 642 08 08.

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief van de Wilge wordt ongeveer eens per drie a vier weken per mail aan de ouders verstuurd. De verschillende geledingen van de school, team, ouderraad, medezeggenschapsraad en bestuur geven daarin voor de ouders relevante informatie omtrent het reilen en zeilen van de school. De nieuwsbrief staat ook op de website van de school www.dewilge.nl 

Parkeren 

Op zowel de Cornelis Drebbelstraat de Jan Blankenlaan zijn er weinig plekken om te parkeren. Mocht u toch uw zoon of dochter met de auto naar school brengen, wilt u erop letten dat de oprit van omwonenden vrij blijft, zodat zij ook naar hun werk kunnen gaan zonder belemmerd te worden. 

Roken

Sinds augustus 2020 zijn onderwijsinstellingen wettelijk verplicht een rookverbod in te stellen. Er mag niet gerookt worden in de school of op het schoolterrein.

Schoolplein 

Voor schooltijd (8.20 uur) is er geen surveillance op het plein. In de pauze spelen de kinderen op de schoolpleinen. De teamleden en/of pedagogisch medewerkers surveilleren op deze plekken. Na schooltijd is er geen surveillance door de school op het plein. Het schoolplein is dan in gebruik door de kinderopvang. 

Schoolreis en schoolkamp

Het schoolreisje en/of het schoolkamp zijn verplichte activiteiten (onderdeel van het lesprogramma) voor de kinderen van de Wilge.
 De groepen 1/2 gaan in de buurt op schoolreis (wisselt afhankelijk van de bestemming: 5-30 euro)
 De groepen 3 t/m 5 gaan samen op schoolreis (rond 30 euro) 
 De groepen 6 en 7 gaan samen op schoolreis (rond 30 euro)
 De groepen 8 (2 nachten en 3 dagen) gaan op een bijzonder afscheidskamp (rond 90 euro)

Jaarlijks ontvangen ouders een aparte factuur voor het schoolreisje en het kamp. Als ouders niet of maar een deel van de kosten kunnen betalen, kunnen zij dit aangeven bij de directie of de groepsleerkracht. Samen gaan we op zoek naar een oplossing. We sluiten om die reden nooit kinderen buiten; ieder kind mag mee. 

Schooltijden 

De school hanteert een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen overblijven en onder begeleiding van de leerkracht de meegebrachte lunch gebruiken. 

De schooltijden voor groep 1 t/m 8 zijn:

Maandag
08.30 – 14:15 uur 

Dinsdag
08.30 – 14.15 uur 

Woensdag
08.30 – 12.30 uur

Donderdag
08.30 – 14.15 uur 

Vrijdag
08.30 – 14.15 uur 

Wettelijk is vastgesteld hoeveel uren onderwijs onze leerlingen moeten krijgen. Gedurende 8 jaar basisonderwijs moet elke leerling 7520 uur les kunnen ontvangen. Wij zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen vakantie en
schooluren. Elk schooljaar wordt een vakantierooster gemaakt waarbij we ons zoveel mogelijk houden aan de voorgestelde vakanties door het ministerie. De eerste vier jaar krijgen leerlingen minimaal 3520 uur les en de laatst vier jaar 3760 uur les. In totaal krijgen de leerlingen in 8 jaar tijd minimaal 7520 uur les. Wij maken meer uren dan verplicht zodat we bij eventuele calamiteiten niet onder het minimumaantal uren zakken. 

Sponsorbeleid 

Bij sponsoring krijgt een school een geldbedrag, goederen of diensten van een sponsor in ruil voor een verhoudingsgewijs geringe tegenprestatie. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een donatie. De Wilge is terughoudend in het aangaan van sponsoractiviteiten en maakt een eigen afweging ten aanzien van de maatschappelijke betrokkenheid van de sponsor, het sponsorbedrag en de verlangde tegenprestatie. Bij het wel of niet aangaan van een sponsorovereenkomst stelt de school, dat de sponsoring verenigbaar moet zijn met de doelstelling van de school. 
Voor sponsoring moet een breed draagvlak binnen de school zijn. Dat begint met het goed informeren van alle betrokkenen en voorleggen van de sponsoractiviteit aan de gehele medezeggenschapsraad, die daarbij instemmingsbevoegdheid heeft. 
Wij verspreiden geen mailberichten, links of flyers van particuliere instellingen. In overleg met de administratie kan wel een poster geplaatst worden op het mededelingenbord. 

Sportactiviteiten buiten schooltijd 

In Hilversum worden regelmatig sporttoernooien georganiseerd voor de schooljeugd. We nemen deel aan de volgende activiteiten: 

 • Voetbaltoernooi
 • City Run
 • Avondvierdaagse
 • Schaaktoernooi 

Deze buitenschoolse activiteiten worden in samenwerking met de ouderraad georganiseerd. 

Stagiaires & zij-instromers

De Wilge beschikt over het Keurmerk Opleidingsschool en werkt samen met de pabo van de Hogeschool Utrecht. Naast de vaste groepsleerkrachten is het mogelijk dat u gedurende het schooljaar geregeld andere gezichten in de klas van uw kind ziet. Het kan voorkomen dat er voor korte of langere tijd studenten en/of zij-instromers werken en leren bij ons op school, als onderdeel van hun opleiding tot groepsleerkracht. Ook leiden we studenten op van het ROC. Zij studeren om onderwijsassistent of leraarondersteuner te worden. 

The structure of the Dutch school system (informatie voor anderstalige ouders)

Below you will find some websites with information about secondary education in the Netherlands. If you would like advice from other parents, you could try visit the Facebook page of Amsterdam mamas.

Uitnodigingen uitdelen 

We verzoeken u uitnodigingen voor kinderpartijtjes niet via school te verspreiden. Dit voorkomt eventuele onrust en teleurstellingen bij leerlingen en in de groepen. 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie ma 17-10-2022 t/m vr 21-10-2022
Kerstvakantie vr 23-12-2022 t/m vr 06-01-2023
Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023
Goede Vrijdag vr 07-04-2023
Pasen ma 10-04-2023
Meivakantie ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023
Hemelvaart do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023
Pinksteren ma 29-05-2023
Zomervakantie ma 24-07-2023 t/m vr 01-09-2023
Studiedagen

07-09-2022 

17-11-2022 

25-01-2023

14-02-2023

12-06-2023

 

Jaarlijks heeft de school een aantal studiedagen. Tijdens deze studiedagen zijn de leerlingen vrij en richt het team zich op ontwikkelthema’s van de school. Uw Kinderopvang heeft tijdens deze studiedagen de mogelijkheden om uw kind op te vangen. 

Verlies van kleding en andere eigendommen 

Ieder jaar blijft een groot aantal kledingstukken bij de ‘gevonden voorwerpen’ liggen. Helpt u ons door de naam van uw kind(eren) op kleding, bekers e.d. te zetten. De gevonden voorwerpen liggen in de gang voor de gymzaal. Kleine voorwerpen zoals sleutels liggen in een bakje in de hal bij de conciërge. 

Vervanging van groepsleerkrachten 

Bij afwezigheid van een groepsleerkracht, door ziekte of andere omstandigheden, wordt altijd gekeken naar mogelijke vervanging of waar nodig intern een oplossing gezocht. Door het tekort aan leerkrachten en dus ook invalleerkrachten is het vaker niet mogelijk om een leerkracht te vervangen. Voordat het zover is kijken we naar de volgende mogelijkheden: 

 • Eigen (interne) vervangers inzetten  
 • Groepen verdelen 
 • Inzetten van pedagogisch medewekers (Mirakel)  
 • Inzetten van creatieve docenten van Lukida 
 • Inzetten leerkrachten via Flexleerkracht.nl  
 • Om de beurt een andere groep een dag thuis laten blijven, waarbij de leerkrachten rouleren in het opvangen van een groep.

Als het niet lukt om een groep te vervangen, zijn wij genoodzaakt een groep te sluiten en moeten kinderen thuisblijven. Ouders worden hier altijd vooraf over geïnformeerd. In principe vangt de school dan geen kinderen op. Mocht het voor ouders onoverkomelijk zijn, dan kunnen ouders dit aangeven en overleggen we of een kind in een andere groep geplaatst kan worden. 

Op het moment dat we te maken krijgen met het feit dat een groep voor een lange tijd geen groepsleerkracht heeft, zijn er een aantal noodscenario’s die we mogelijk moeten gaan toepassen. Het besluit hierover ligt bij de school.

 • Kleinere groepen samenvoegen 
 • Lokalen met flexibele wand groter maken en een groot aantal leerlingen bedienen met een leerkracht en extra ondersteuning (assistent)
 • Naar een 4-daagse schoolweek gaan, waarbij leerkrachten roulerend een (andere) groep gaan vervangen
 • Meer inzet van bv Lukida/ Flexleerkracht
 • Tijdelijke inzet van assistenten/ leraarondersteuners in plaats van een groepsleerkracht of groepen samenvoegen en een leerkracht/assistent op deze grote groep zetten.

Vulpen 

Elke leerling ontvangt in leerjaar 4 een vulpen van school. Bij verlies of beschadiging ontvangt de leerling voor € 7,00 via de conciërge een nieuwe vulpen. 

Zindelijkheid 

Van de kinderen die bij ons op school komen, verwachten we dat ze zindelijk zijn en zelfstandig gebruik kunnen maken van het toilet. Het is voor de leerkracht niet mogelijk om individuele leerlingen te verschonen, omdat hij/zij de groep dan alleen moet achterlaten. Natuurlijk zijn er wel eens ongelukjes. We hebben schone kleren op school liggen. Als uw kind niet zindelijk is, kunt u dit melden tijdens het intakegesprek. In overleg zullen afspraken gemaakt worden over hoe hiermee omgegaan wordt.

 

5. De rol van ouders

Communicatie met ouders 

Ouders en school delen een gezamenlijk belang: zorgen dat de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk verloopt en dat het zich prettig voelt op school. Daarom werken we aan een goede samenwerking met de ouders. Zo stellen we het op prijs om van u te horen hoe u vindt dat de ontwikkeling en het leren van uw kind verloopt en of er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces beïnvloeden. Van onze kant laten wij u weten hoe wij daar, op basis van onze ervaringen en toetsgegevens, naar kijken. De groepsleraar is voor u de persoon met wie u dit gesprek voert. Dit doen wij door het voeren van meerdere gesprekken per jaar. Daarnaast betrekken we ouders door:

 • wekelijks een bericht te plaatsen in Parro. Ook ouders kunnen de leerkracht bereiken via Parro.
 • eens in de (ongeveer) drie weken een nieuwsbrief te versturen waarbij ouders geïnformeerd worden over bijzonderheden in de hele school. 
 • door te informeren via social media; op Facebook (Basisschool de Wilge) en Instagram (@basisschooldewilge). 
 • enquêtes uit te zenden als we de mening willen peilen onder ouders. 
 • tevredenheidsonderzoeken uit te voeren onder ouders.

Communicatie via de mail

Naast de communicatie in Parro gebruiken we ook email als communicatiemiddel. We voeren het beleid dat inhoudelijke onderwerpen of soms lastige situaties niet via de mail aan leerkrachten worden gecommuniceerd. Mail werkt vaak afstandelijk en is er geen ruimte voor hoor/wederhoor. We willen ouders vragen om dan een afspraak te maken met de leerkracht: telefonisch, online of live. 

Gebruik van de app Parro

De leerkracht informeert via de app ouders wat er in de groep speelt en plaatst regelmatig foto's van activiteiten in de klas. De app geeft ook ouders de gelegenheid om de leerkracht korte berichtjes te sturen. We vinden het belangrijk om als school eenduidig met dit communicatiemiddel om te gaan: 


 • Iedere groep heeft de app openstaan in Parro.  
 • Met enige regelmaat stuurt de leerkracht alle ouders van zijn/haar groep een bericht. Dit kan een foto zijn van een activiteit of een mededeling die belangrijk is voor alle ouders/verzorgers. Als ouder kunt u de foto’s voor privégebruik downloaden, maar een foto waar andere kinderen op staan mag alléén met toestemming van de betreffende ouders worden gedeeld. 
 • Naast de berichten vanuit de groepen gaan er voor een vakantie twee nieuwsbrieven uit.  
 • In de app staat een agenda. Soms gebruiken de leerkrachten deze agenda om activiteiten aan te kondigen/ in te plannen.  
 • De leerkracht kan u een persoonlijk bericht sturen. Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via Parro of e-mail. Dit doen we mondeling in een gesprek. We willen u ook vragen bij bijzonderheden een (online) afspraak te maken met de leerkracht.  
 • U kunt de leerkracht via de app een bericht sturen. Dit zijn korte en praktische berichtjes. Voor (grotere) vragen of opmerkingen kunt u de leerkrachten mailen of bellen. 
 • De leerkracht kan de berichten tussen 8.00-16.30 uur ontvangen op werkdagen. We streven naar een vlotte communicatie, maar de leerkrachten zijn niet verplicht direct te reageren.
 • De leerkracht zal tijdens lestijden in principe niet de Parroberichten lezen. Voor echt dringende zaken kunt u dan het beste naar school bellen. 

Rondleiding & intakegesprek 

Ouders kunnen hun kind aanmelden als ze een rondleiding hebben gehad op onze school. Nadat de inschrijving definitief is, ontvangen ouders uiterlijk 2 maanden voor de vierde verjaardag bericht van de school over de indeling. U kunt dan contact opnemen met de leerkracht om vier wendagen af te spreken. Leerkracht en ouders houden voorafgaand aan de start van de leerling een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek bespreken we met u de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. 

Start schooljaar: meet and greet 

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van iedere groep uitgenodigd voor een informele informatieavond. U kunt tijdens deze informele avond vragen stellen over het onderwijs en er zal een presentatie te zien zijn met de belangrijkste informatie over het leerjaar van uw zoon/dochter. 

Rapport & gesprekken 

Drie of vier keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van hun kind: het 10-minuten gesprek. 

 • De eerste uitnodiging is bij de start van het schooljaar (augustus). Voor dit gesprek nodigen we u samen met uw kind uit. In dit kennismakingsgesprek bespreekt u samen hoe leerkracht, ouders en kind kunnen zorgen voor een optimale ontwikkeling.
 • In februari en juni vinden de rapportgesprekken plaats. Voorafgaand aan deze gesprekken krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Om de periode tussen het startgesprek en het eerste rapportgesprek te overbruggen, bekijken de leerkrachten in november met welke ouders zij graag tussentijds in gesprek willen over de ontwikkeling van hun kind. De overige kinderen ontwikkelen zich in principe volgens verwachting en geven voor de leerkracht geen noodzaak voor een gesprek. Ouders van de laatstgenoemde groep, die wel behoefte hebben aan een gesprek, zijn natuurlijk welkom om dit kenbaar te maken aan de leerkracht.
 • De gesprekken in februari vinden op de woensdag (14.45-20.00 uur) en donderdag (13.30-17.00 uur) plaats. 
 • De gesprekken in juni vinden op dinsdag (14.45-20.00 uur) en woensdag (13.30-17.00 uur) plaats.
 • Ouders kunnen zelf hun afspraak inplannen via Parro.

Daarnaast is het tussentijds altijd mogelijk om een gesprek aan te vragen met de leerkracht. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder eventuele onzekerheden of zorgen met ons deelt en er niet mee blijft rondlopen. 

Informatie aan gescheiden ouders 

Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden/ oudergesprekken komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind. 

In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden. In een dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking. 
Van belang is dat de directie van de school schriftelijk op de hoogte wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij duidelijk dient te worden gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt. 
We begrijpen dat elke situatie anders is. Daarom zullen we bij eventuele nieuwe partners van een van de beide ouders ervan uitgaan dat alleen de eigen ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en richten we ons alleen op de eigen ouder. 

Ouderraad 

We hopen in schooljaar 2022-2023 weer veel activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen, samen met de school.

De leerkrachten zijn belast met het geven van de dagelijkse lessen. Het team kiest jaarlijks met elkaar welke extra activiteiten de school organiseert. Het schoolleven bestaat echter uit meer dan alleen onderwijs. Allerhande aanvullende activiteiten worden op touw gezet door de ouderraad. Zo zijn er gedurende het schooljaar vele gebeurtenissen die de ouderraad regelt, van de schoolfotograaf tot deelname aan schoolvoetbal en de avondvierdaagse. De ouderraad, bestaande uit enthousiaste ouders, zet zich in voor het helpen organiseren en assisteren van deze activiteiten. 

Er zijn voor deze activiteiten verschillende commissies in het leven geroepen.  

Hieronder volgen de commissies:  

 • Sport 
 • Luizenouders coördinatie 
 • Festiviteiten 
 • Cultuur en creativiteit (Globe) 
 • Schoolreisjes 
 • Schoolbibliotheek 

Meer informatie is te vinden via deze link: https://www.dewilge.nl/over-school/ouderraad 

Op de website is een smoelenboek te vinden, zodat u ook gezichten en namen kunt herkennen op het schoolplein. Verder zijn we bereikbaar via het emailadres or@dewilge.nl 

De ouderraad verwelkomt graag nieuwe actieve ouders om mee te denken en om actief te zijn bij tal van activiteiten.

Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt (nader in te vullen) per leerling. Jaarlijks ontvangt u een factuur van de Alberdingk Thijm Scholen met de vraag of uw dit bedrag wil betalen. Met deze bijdrage ondersteunt de Ouderraad diverse activiteiten:

• Drinken en wat lekkers tijdens de jaarlijkse sportdag en tijdens de sporttoernooien 
• Het paasontbijt 
• Eten en drinken voor de kinderen tijdens Carnaval 
• Een bijdrage voor het kerstdiner voor iedere klas 
• Activiteiten voor de groepen 8: survival, bezoek kamp Amersfoort en bijdrage kamp 
• Koffie, thee, koekje, drinken, ijsje voor de kinderen en begeleiders bij schoolreisje 
• Aanschaf van nieuwe boeken van groep 1 tot groep 8 voor in de schoolbibliotheek
• De schoencadeaus en klassencadeaus voor alle groepen bij het sinterklaasfeest. 
• Een cultuurbijdrage voor alle groepen 
• Een ijsje op de laatste schooldag voor alle kinderen 

Het schoolreisje en het schoolkamp worden niet betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders ontvangen van de school hiervoor jaarlijks een aparte factuur. Het niet betalen van de ouderbijdrage en/of de facturen van de schoolreis en het -kamp niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname.

Vele jaren hebben wij deze ouderbijdrage ongewijzigd gelaten, maar vanaf schooljaar 2022-2023 is dat niet meer mogelijk. We zijn niet langer kostendekkend en door de stijgende kosten verhogen we de ouderbijdrage.  U krijgt in het nieuwe schooljaar een email met een link van WIS Collect. U kunt dan direct via iDEAL betalen. U krijgt hierbij de keuze uit een bijdrage van € 40,- of € 50.- of € 60.- voor de ouderbijdrage. 

Onze school maakt gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de ouderbijdrage aan ouders. U ontvangt dan een e-mailbericht van WIS Collect, met daarin een link waarmee u direct en gemakkelijk via iDeal kunt betalen. 

Ouderhulp 

Ook op de Wilge is ouderhulp aan de orde van de dag. Ouders die kinderen vervoeren naar excursies, begeleiden op weg naar een onderwijsactiviteit, helpen in de schoolbibliotheek, ouders die helpen bij buitenschoolse activiteiten en festiviteiten of ouders die leerkrachten ondersteunen bij het leerproces (denk aan hulp bij lezen bijv). Ouderhulp vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. De hulp is vaak onmisbaar en wordt door leerkrachten erg gewaardeerd. Zonder deze ouders kunnen veel activiteiten niet of beperkt worden uitgevoerd. Ouders die de school vrijwillig helpen met allerlei activiteiten zijn niet verplicht een VOG te overhandigen.

Klassenouders 

Uit elke groep wordt bij de start van het schooljaar een of meerdere klassenouders gekozen. Zij coördineren de ouderhulp bij de diverse activiteiten gedurende dat schooljaar met uitzondering van de ondersteuning van het leerproces. Dit coördineert de leerkracht. 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door 4 ouders en 4 teamleden. Haar rechten en plichten zijn beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR overlegt met de directie en geeft advies of instemming over het schoolbeleid. De MR wordt door de directie geïnformeerd over beleidsvoornemens ten aanzien van bijvoorbeeld het onderwijs, personeelsbeleid of beleidsplannen. De MR kan ook zelf punten agenderen. Waar nodig worden er andere teamleden uitgenodigd, om plannen die gemaakt zijn, toe te lichten, zoals het Engelse onderwijs, het veiligheidsplan of Passend Onderwijs. 

De raad komt zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Onderwerpen worden door zowel directie als MR ingebracht. De directie geeft tijdens de vergadering een toelichting. Op basis van deze informatie geeft de MR advies of instemming. De MR vindt het belangrijk om zich zoveel mogelijk proactief op te stellen. Informatie over de inhoud van de vergaderingen kunt u teruglezen in de notulen. U kunt contact opnemen met de MR via: MR@dewilge.nl 

Zie ook: https://www.dewilge.nl/over-school/medezeggenschapsraad

Samenstelling van de raad 

Teamleden: Victor van Loenen, Petra van Stalle, 2 vacatures.

Ouders: Pauline Slottje, Danielle Guillaume, Hanna Scholten (voorzitter) en Ilse van Eck.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Met ingang van 1 augustus 2009 valt onze school onder het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur, vertegenwoordigd door twee bestuursmanagers, overlegt geregeld met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van de bovengenoemde stichting. De richtlijn is dat iedere school uit zijn MR één ouder en één teamlid afvaardigt.

6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Irisstraat 2, 1214 ET
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl