Een verzoek voor verlof kan bij de directeur van de school ingediend worden middels het formulier dat hiernaast te downloaden is. Houd er rekening mee dat een verzoek aan de hand van onderstaande regels wordt toe- of afgewezen. Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen.

Geldige redenen voor verlof

Er is een leerplichtwet die verlof regelt. De regels zijn voor alle basisscholen hetzelfde. Geldige redenen voor verlof zijn:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.

 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:

  - u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen;
  - verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan;
  - het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).

 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:

  -  verhuizing van het gezin;
  -  bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  -  ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  -  overlijden van een bloed- of aanverwant;
  -  viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Duur van verlof

Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Documenten