Taak MR

Sinds 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen [WMS] voor alle scholen in het primair onderwijs. De MR praat, samen met de directie, over belangrijke schoolzaken. (formatie, begroting, inhoud van ons onderwijs, visie). De MR heeft recht op overleg met de directie en zij kan zelf onderwerpen aandragen, die zij wil bespreken. Waar nodig worden er andere teamleden uitgenodigd, om plannen die gemaakt zijn, toe te lichten, zoals het Engelse onderwijs (VVTO), het ICT-plan of Passend Onderwijs.
Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren, bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht (artikelen 10 t/m 14 WMS) 

Werkwijze MR

De MR komt tenminste zes keer per jaar bijeen. Onderwerpen worden door zowel directie als MR ingebracht. De directie geeft tijdens de vergadering een toelichting. Op basis van deze informatie geeft de MR advies of instemming. De MR vindt het belangrijk om zich zoveel mogelijk proactief op te stellen. De vergaderingen van onze MR hebben een open karakter. In open gesprekken, met gelijkwaardige inbreng van iedereen, in een uitstekende sfeer, zoeken we de dialoog met elkaar.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, meld u dan aan via mr@dewilge.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Spreek dan één van de MR-leden aan of mail naar bovenstaand mailadres.

Vergaderdata MR schooljaar 2023-2024: op aanvraag bij de MR.

De vergaderingen vinden plaats op school of via MS teams.

Contact met MR

Heeft u vragen aan of over de MR, neem dan contact op via: mr@dewilge.nl.

Samenstelling MR

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door 4 ouders en 4 teamleden. Hanna Scholten is voorzitter van de MR.
De oudergeleding bestaat uit: Danielle Guillaume, Hanna Scholten en Ilse van Eck.
De teamgeleding bestaat uit: Jenny van Kampen, Victor van Loenen, Natascha Michielsen en Charlotte Marx.

Jaarverslag van de MR

Voor het jaarverslag: zie hierboven onder 'Documenten'. Notulen zijn op te vragen bij de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

​Met ingang van 1 augustus 2009 valt onze school onder het bestuur van de "Stichting Alberdingk Thijm Scholen". Dit bestuur, vertegenwoordigd door twee bestuursmanagers, overlegt geregeld met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).
​De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van de stichting. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. Vanuit de MR van de Wilge wordt op dit moment Jenny van Kampen afgevaardigd.
Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur. ​